Instrukcja obsługi ZANUSSI ZRAN32FW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ZANUSSI ZRAN32FW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ZANUSSI ZRAN32FW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ZANUSSI ZRAN32FW


ZANUSSI ZRAN32FW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (447 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ZANUSSI ZRAN32FW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo osoby bez paticných zkuseností a znalostí, pouze pokud tak ciní pod dozorem nebo vedením, které zohleduje bezpecný provoz spotebice, a pokud rozumí rizikm spojeným s provozem spotebice. [. . . ] Pravideln kontrolujte tsnní dveí a otírejte je, aby bylo cisté, bez usazených necistot. Tieto pokyny uskladnite na bezpecnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnu. Tento spotrebic smú pouzíva deti starsie ako 8 rokov a osoby so znízenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poucené o bezpecnom pouzívaní spotrebica a rozumejú prípadným rizikám. Tento spotrebic smú pouzíva osoby s vemi rozsiahlymi a zlozitými hendikepmi za predpokladu, ze boli správne poucené. Deti nesmú spotrebic bez dozoru cisti ani vykonáva ziadnu Aby ste predisli kontaminácii potravín, dodrziavajte nasledovné pokyny: ­ neotvárajte dvierka na dlhsie doby; ­ pravidelne cistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom a prístupné odtokové systémy; ­ surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladnicke, aby neboli k kontakte s inými potravinami ani na nich nemohli kvapka. Ak je poskodený elektrický napájací kábel, musíte ho da vymeni u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo nebezpecenstvu. [. . . ] Je dôlezité, aby ste odtokový otvor v strednej casti chladiaceho priestoru pravidelne cistili, aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potraviny vnútri chladnicky. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ZANUSSI ZRAN32FW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ZANUSSI ZRAN32FW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag