Instrukcja obsługi WIKO TOMMY 2 PLUS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WIKO TOMMY 2 PLUS. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WIKO TOMMY 2 PLUS będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WIKO TOMMY 2 PLUS


WIKO TOMMY 2 PLUS : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4140 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WIKO TOMMY 2 PLUS

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] usługi te są zastrzeżone do użytku osobistego i nie mogą służyć do celów handlowych. Nie można używać tych treści czy usług bez pisemnego wniosku skierowanego do właściciela danej treści. Użytkownik nie może w żadnym wypadku powielać, publikować, przesyłać, sprzedawać czy używać na jakimkolwiek nośniku treści czy usług edytowanych za pomocą tego urządzenia, ani też wytwarzać z nich form pochodnych. Spółka WIKO nie posiada żadnej kontroli nad treścią i usługami przekazywanymi przez strony trzecie za pomocą sieci lub systemów transmisyjnych. [. . . ] W zależności od aplikacji, powiadomienia mogą być z sygnałem dźwiękowym, wibracją lub migającą diodą. aby uzyskać szybszy dostęp , przeciągnij pasek stanu dwoma palcami w dół. Informacje o bezpieczeństwie Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby bezpiecznie korzystać z telefonu: Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. A by u n i k n ą ć u s z ko d ze n i a s ł u c h u n i e n a l e ż y słuchać muzyki lub dźwięków przy nadmiernej głośności korzystając ze słuchawek (zestawy słuchawkowe, słuchawki nauszne oraz douszne) przez długi okres czasu. Telefon komórkowy zawiera wiele drobnych części, które mogą być przez przypadek połknięte. Bezpieczeństwo jazdy: Używanie telefonu podczas jazdy jest zabronione . Przestrzeganie p r ze p i s ó w r u c h u d r o g owe g o o r a z r e g u l a c j i dotyczących korzystania z telefonu w kraju, w którym prowadzisz samochód jest Twoim obowiązkiem. W szpitalu: W pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć telefon. Pozostawienie włączonego telefonu w pobliżu urządzeń medycznych jest bardzo niebezpieczne. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Nie należy używać telefonu na stacji benzynowej w pobliżu dystrybutorów. Używanie telefonu na terenie stacji obsługi pojazdów jest niebezpieczne. Implanty elektroniczne i rozruszniki serca: W celu uniknięcia zakłóceń pracy rozrusznika serca zalecany jest 15cm dystans pomiędzy urządzeniami. Osoby, które mają wstawione implanty elektron­czne lub rozrusznik serca powinny trzymać Urządzenie i po przeciwnej stronie implantu podczas wykonywania rozmowy. Jeśli zauważysz, że Urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca, należy natychmiast wyłączyć 5. W samolocie: Pamiętaj, aby wyłączyć telefon w telefon i skon­aktować się z lekarzem w celu uzyskania t informacji o dalszych działaniach. Kontakt z cieczami: Nie wolno narażać Urządzenia na kontakt z cieczami wszystkie szkody spowodowane przez wodę mogą być nieodwracalne. nie należy narażać baterii na kontakt z przedmiotami wytwarzającymi pole elektrycznych. Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). zaleca się ładowanie baterii w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 25 °C . Aby zwiększyć żywotność baterii korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek firmy Wiko dostarczonych wraz z urządzeniem. Niewłaściwe używanie baterii lub korzystanie z nieo- ryginalnych baterii, może spowodować zapłon, wybuch lub inne zagrożenie. [. . . ] Wersja oprogramowania :Tommy2 Plus-V02 Procedura badania zgodności, o której mowa w Dyrektywy 2014/53/EU została przeprowadzona pod kontrolą następującej instytucji: TELEFICATION B. Com Pełny tekst deklaracji zgodności urządzenia jest dostępny na żądanie pod adresem lub www. Ograničenje odgovornosti Sav sadržaj i servisi koji su Vam dostupni kroz ovaj uređaj su ekskluzivno vlasništvo trećih osoba i zaštićeni su relevantnim zakonima (zakonima o autorskim pravima, patentnim pravima, licencama i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva). Štoviše, servisi trećih osoba mogu biti potpuno ograničeni ili prekinuti u bilo kojem trenutku, bez obavještavanja o tome. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WIKO TOMMY 2 PLUS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WIKO TOMMY 2 PLUS.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag