Instrukcja obsługi WIKO RIFF 3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WIKO RIFF 3. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WIKO RIFF 3 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WIKO RIFF 3


WIKO RIFF 3 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3714 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WIKO RIFF 3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] usługi te są zastrzeżone do użytku osobistego i nie mogą służyć do celów handlowych. Nie można używać tych treści czy usług bez pisemnego wniosku skierowanego do właściciela danej treści. Użytkownik nie może w żadnym wypadku powielać, publikować, przesyłać, sprzedawać czy używać na jakimkolwiek nośniku treści czy usług edytowanych za pomocą tego urządzenia, ani też wytwarzać z nich form pochodnych. Spółka WIKO nie posiada żadnej kontroli nad treścią i usługami przekazywanymi przez strony trzecie za pomocą sieci lub systemów transmisyjnych. [. . . ] W szpitalu: W pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć telefon. Pozostawienie włączonego telefonu w pobliżu urządzeń medycznych jest bardzo niebezpieczne. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Nie należy używać telefonu na stacji benzynowej w pobliżu dystrybutorów. Używanie telefonu na terenie stacji obsługi pojazdów jest niebezpieczne. Implanty elektroniczne i rozruszniki serca: W celu uniknięcia zakłóceń pracy rozrusznika serca zalecany jest 15cm dystans pomiędzy urządzeniami. Osoby, które mają wstawione implanty elektron­czne lub rozrusznik serca powinny trzymać Urządzenie i po przeciwnej stronie implantu podczas wykonywania rozmowy. Jeśli zauważysz, że Urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca, należy natychmiast wyłączyć telefon i skon­ aktować się z lekarzem w celu uzyskania t informacji o dalszych działaniach. Kontakt z cieczami: Nie wolno narażać Urządzenia na kontakt z cieczami wszystkie szkody spowodowane przez wodę mogą być nieodwracalne. nie należy narażać baterii na kontakt z przedmiotami wytwarzającymi pole elektrycznych. Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). zaleca się ładowanie baterii w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 25 °C . Aby zwiększyć żywotność baterii korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek firmy Wiko dostarczonych wraz z urządzeniem. Niewłaściwe używanie baterii lub korzystanie z nieoryginalnych baterii, może spowodować zapłon, wybuch lub inne zagrożenie. Niektóre elementy telefonu wykonane są ze szkła, które może się rozbić podczas upadku lub mocnego uderzenia. Konserwacja: Jeśli chcesz wyczyścić słuchawkę, używaj suchej szmatki (nie używaj rozpuszczalników takich jak benzen czy alkohol). Szkodliwy wpływ pola magnetycznego: Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, dlatego nie umieszczaj telefonu w pobliżu karty kredytowej. Nie przechowuj urządzenia w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, nigdy nie narażaj telefonu na działanie promieni słonecznych lub wilgoci. Odpowiednia temperatura dla telefonu wynosi od -10°C do +45°C, maksymalna temperatura podczas ładowania, określona przez producenta wynosi +40°C. Gniazdko powinno się znajdować w pobliżu aparatu i być łatwo dostępne. Aby zwiększyć żywotność baterii, należy używać wyłącznie ładowarek i baterii firmy WIKO. Zużytych baterii i telefonów należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami o recyklingu. [. . . ] ~ Ograniczanie odpowiedzialności S p ó ł k a W I KO n i e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o ś ci w przypadku zaniedbania, zarówno na poziomie odpowiedzialności wynikającej z umowy, jak i z naruszenia prawa, za szkody bezpośrednie i pośrednie, przypadkowe, specjalne, za koszty sądowe, za wydatki czy za jakiekolwiek inne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika lub osobę trzecią z treści lub usług dostępnych za pomocą tego urządzenia. Sprostowania lub usunięcia swoich informacji osobistych, przekazanych przez w chwili rejestracji. Prawo to można wykorzystać zwracając się do firmy WIKO SAS, pod adres 1, rue Capitaine Dessemond, 13007 MARSYLIA, FRANCE. dEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma WIKO SAS - 1 , rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsylia - FRANCJA , niniejszym oświadczamy , że sprzęt radiowy typu RIFF3 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WIKO RIFF 3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WIKO RIFF 3.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag