Instrukcja obsługi TRISTAR OV-1431

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy TRISTAR OV-1431. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy TRISTAR OV-1431 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla TRISTAR OV-1431


TRISTAR OV-1431 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (611 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika TRISTAR OV-1431

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Przy pierwszym użyciu z piecyka może się wydobywać dym i nieprzyjemny zapach — jest to normalne zjawisko; z tego powodu z urządzenia należy korzystać w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. piecyk należy zawsze otwierać za pomocą uchwytu na szklanych drzwiczkach. Korzystanie z akcesoriów • Kratka służy do przygotowywania suchych produktów, takich jak chleb czy pizza. [. . . ] € Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie. Jeśli wnętrze urządzenia ulegnie zabrudzeniu, proces gotowania i pieczenia będzie trwał dłużej niż zwykle. ŚRODOWISKO Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów. Wsparcie Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas. € Placera alltid enheten på en platt och stabil yta och se till att det finns minst 30 cm fritt utrymme runt enheten. € W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach. € Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla. • Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni. € Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. [. . . ] Tento spotrebič smejú detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. € Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom. Mezi spodní část spotřebiče a povrch, na který je stavíte, nic nevkládejte, aby nedošlo k požáru. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY TRISTAR OV-1431

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy TRISTAR OV-1431.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag