Instrukcja obsługi TRISTAR CM-2273

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy TRISTAR CM-2273. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy TRISTAR CM-2273 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla TRISTAR CM-2273


TRISTAR CM-2273 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1017 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika TRISTAR CM-2273

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Zalecane jest wybranie dzbanka o objętości około 450 ml i średnicy między 65 mm a 75 mm. Należy pamiętać o tym, że mleko zwiększy swoją objętość 2-krotnie; należy przygotować odpowiednio wysoką filiżankę. € Wsuń dyszę parową na około dwa centymetry do mleka, a następnie przekręć pokrętło sterowania parą powoli w lewo; zacznie wydobywać się para; podczas spieniania przesuwaj dzbanek dookoła, a także do góry i do dołu. € Uwaga: dyszę parową należy czyścić zaraz po użyciu; należy uważać, aby się nie oparzyć. [. . . ] Eu WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów. WSPARCIE Wszelkie informacje i części zamienne są dostępne na stronie service. € Följ stegen för hur du brygger espresso och skummar mjölk och rengör enheten med blandningen av vatten och avkalkningsmedel. € Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu. € Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom. € Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa použitia prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. € Spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, používat pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas. € Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, såsom: - Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer. € W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach. € Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla. • Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni. € Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. [. . . ] naciśnięcie przycisku sterowania pompą do niższej pozycji spowoduje wypłynięcie wody. € Uwaga: pompowaniu wody po raz pierwszy może towarzyszyć hałas; jest to normalne zjawisko, oznaczające, że urządzenie uwalania nagromadzone w środku powietrze. € Po uruchomieniu tego procesu urządzenie zatrzyma się automatycznie z chwilą ukończenia procesu; aby przerwać proces, należy nacisnąć i przytrzymać na 5 sekund przycisk włączania/wyłączania (on/off). € W celu nagrzania wstępnego należy wykonać te same czynności, które zostały opisane w sekcji „Przed pierwszym użyciem”. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY TRISTAR CM-2273

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy TRISTAR CM-2273.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag