Instrukcja obsługi SIEMENS TE651209RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SIEMENS TE651209RW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SIEMENS TE651209RW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SIEMENS TE651209RW


SIEMENS TE651209RW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4157 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SIEMENS TE651209RW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nigdy nie zanurza w wodzie urzdzenia albo elektrycznego przewodu zasilajcego. W przypadku awarii natychmiast wyj wtyczk z gniazdka sieciowego albo wylczy prd. Osoby noszce elektroniczne implanty proszone s o zachowanie minimalnego odstpu 10 cm od urzdzenia oraz, przy wyjmowaniu, od nastpujcych czci: pojemnika na mleko, systemu spieniania mleka, pojemnika na wod i jednostki zaparzania. Powierzchnie elementu grzejnego lub plyty grzewczej mog by gorce jeszcze przez jaki czas po uyciu. [. . . ] Jeeli spieniacz mleka nie zostanie wyczyszczony, do wody mog zosta domieszane niewielkie iloci mleka. Podstawi filiank albo szklank pod Cieple mleko * Prosz si najpierw zapozna z rozdzialem , , Przygotowywanie z uyciem mleka" i stosowa si do zawartych w nim informacji. Flat White*, Kleiner Brauner* lub Cafe Cortado* Prosz si najpierw zapozna z rozdzialem , , Przygotowywanie z uyciem mleka" i stosowa si do zawartych w nim informacji. Nastpnie: Podstawi filiank albo szklank pod Najpierw urzdzenie wlewa do filianki lub szklanki mleko. FFJednokrotne nacinicie symbolu C zatrzymuje pobieranie mleka lub kawy przed jego zakoczeniem. FFPrzy parzeniu kawy mielonej nie s dostpne: ustawianie mocy kawy, pobieranie dwóch filianek na raz oraz aromaDouble Shot. Przy wlczonym mlynku ustawi selektor 11 midzy opcjami drobnego zmielenia (a: o braca w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara) i grubego zmielenia (b: obraca w kierunku ruchu wskazówek zegara). FFW przypadku ciemno palonych ziaren naley ustawi drobniejszy stopie zmielenia, natomiast w przypadku janiejszych zieren grubszy stopie zmielenia. O programach serwisowych (zalenie od typu urzdzenia) Wskazanie iloci napojów, któr mona jeszcze przygotowa, zanim stanie si konieczne wykonanie programu serwisowego. Ustawion fabrycznie proporcj kawy i mleka mona dopasowywa na kilku poziomach. Przyklad: przy ustawionej wartoci 30 % zostanie przygotowany napój o proporcji 30% mleka i 70% kawy. Przy uyciu symbolu I wybra nowy Moliwy jest wybór stopni 1, 2, 3, 4 albo Instalacja zmikczajca. FFPrawidlowe ustawienie twardoci wody jest wane, poniewa gwarantuje, e urzdzenie bdzie we wlaciwym czasie konieczno usunicia kamienia. Twardo wody mona zmierzy dowolnym paskiem pomiarowym albo uzyska od lokalnego przedsibiorstwa wodocigowego. Filtr wody To ustawienie okrela, czy ma by aktywny filtr wody albo czy filtr wody nie ma by uywany. Filtry wody mona nabywa w handlu albo w serwisie (patrz rozdzial , , Akcesoria"). W tym celu mocno wcisn filtr wody lyk do kawy 8 do pojemnika na wod 5. Po wywietleniu tego komunikatu, albo najpóniej po uplywie 2 miesicy, filtr jest zuyty. Naley go wymieni ze wzgldów higienicznych oraz w celu ochrony urzdzenia przed kamieniem (który moe spowodowa jego uszkodzenie). Jeeli nie ma by zakladany nowy filtr, wybra ustawienie Brak filtra wody i potwierdzi symbolem B. Podczas urlopu), to zainstalowany w urzdzeniu filtr wody naley przed jego uyciem wypluka. Ochrona przed zamarzaniem Program serwisowy pozwalajcy na wykluczenie uszkodzeniu przez mróz w czasie transportu i przechowywania. [. . . ] Drobny stopie zmielenia lenia lub uy kawy grubiej Drobny stopie zmielenia z mielenia lub uy kawy grubiej Wcisn ustawiony prosto filtr wody do gniazda pojemnika. Zostal ustawiony zbyt drobny lub zbyt gruby stopie zmielenia albo nie zostala uyta wystarczajca ilo kawy mielonej. Ustawi grubszy lub drobniejszy stopie zmielenia, albo wsypa 2 plaskie lyeczki do odmierzania kawy mielonej. Wywietlacz wskazuje Przy wylczonym urz- Wyj i ponownie wloy Prosz opróni pojemnik dzeniu oprónienie nie jest pojemnik na skropliny przy Nowy filtr wody nieprzeplu- Przepluka filtr wody zgodnie kany zgodnie z instrukcj. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SIEMENS TE651209RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SIEMENS TE651209RW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag