Instrukcja obsługi SIEMENS TE501201RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SIEMENS TE501201RW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SIEMENS TE501201RW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SIEMENS TE501201RW


SIEMENS TE501201RW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5991 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SIEMENS TE501201RW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Wane: Podczas uruchamiania miganie nie ma znaczenia , , wymiana filtra", (patrz , , Uruchomienie urzdzenia" na stronie 43) Pojemnik na kaw ziarnist jest pusty i musi zosta ponownie napelniony. Przy pomocy pokrtla (13) ustawiana jest intensywno kawy lub wybierana jest kawa mielona. Przy pomocy tego pokrtla (14) wybierany jest preferowany napój oraz nastawiana jest ilo. Informacje ogólne Odpowiednie pojemniki naley napelnia tylko czyst, zimn wod niezawierajc dwutlenku wgla oraz wylcznie palonymi ziarnami kawy (najlepiej specjalnymi mieszankami ziaren kawy do cinieniowych lub automatycznych ekspresów do kawy). [. . . ] Prawidlowe ustawienie twardoci wody jest wane, poniewa gwarantuje, e urzdzenie bdzie we wlaciwym czasie wskazywalo, kiedy naley usun osady kamienia. Twardo wody mona ustali za pomoc dolczonych testerów lub po zasigniciu informacji w miejscowym zakladzie gospodarki wodnej. Sowany zostanie filtr wody, wówczas naley Przycisk start (10) trzyma wcinity przez 5 sekund. ustawione wskaniki LED migaj , wybrana twardo wody zostala zapamitana. Wane: Przy zastosowaniu filtra wody (patrz , , Akcesoria") postpowa nastpujco, patrz sekcja , , Filtr wody". Wskazówka: Jeeli w przecigu 90 sekund nie zostanie wcinity aden przycisk, wówczas urzdzenie przelczy si bez zapamitywania w tryb gotowoci do zaparzania kawy. Automatyczne wylczanie Tutaj moliwe jest ustawienie okresu czasu, po którym urzdzenie zostanie automatycznie wylczone po przygotowaniu ostatniego napoju. Przycisk start (10) wciska tylko tak czsto, a zawieci si preferowany czas wylczenia: D = 15 minut D oraz E = 30 minut D, E oraz F = 45 minut D, E, F oraz G = 1 godzina D, E, F, G oraz H = 2 godziny D, E, F, G, H oraz I = 4 godziny 4. Wskazówka: Jeeli w przecigu 90 sekund nie zostanie wcinity aden przycisk, wówczas urzdzenie przelczy si bez zapamitywania w tryb gotowoci do zaparzania kawy. LED D = niska LED D oraz E = rednia LED D, E oraz F = wysoka Wskazówka: Jeeli w przecigu 90 sekund nie zostanie wcinity aden przycisk, wówczas urzdzenie przelczy si bez zapamitywania w tryb gotowoci do zaparzania kawy. Ustawianie stopnia zmielenia Za pomoc pokrtla wyboru stopnia zmielenia (3) mona ustawi preferowany stopie rozdrobnienia kawy mielonej: Przy pracujcym mlynku ustawi pokrtlo wyboru (3) pomidzy drobno zmielon kaw (a:obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) a grubiej zmielon kaw (b: obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Informacja: Nowe ustawienie bdzie zauwaalne dopiero od drugiej filianki kawy. Wskazówka: W przypadku ciemno palonych ziaren naley nastawi drobniejsze zmielenie, natomiast w przypadku, gdy ziarna s janiejsze grubsze zmielenie. przyrzdzanie napoju z uyciem kawy ziarnistej Automatyczny ekspres do kawy mieli wie kaw do kadego zaparzania. Wskazówka: Naley prefereowa mieszanki kawy ziarnistej przeznaczone specjalnie do automatycznych ekspresów. Dla uzyskania optymalnej jakoci ziarna kaw naley przechowywa w chlodnym miejscu lub w zamraalce. W pojemniku na wod (16) powinna by zawsze wystarczajca ilo wody do pracy urzdzenia. Róne warianty kawy mog by przygotowane poprzez jedno proste wcinicie przycisku. Ten automatyczny ekspres do kawy moe parzy równie kaw mielon (nie chodzi o kaw rozpuszczaln). W pojemniku na wod (16) powinna by zawsze wystarczajca ilo wody do pracy urzdzenia. Wydostajca si para jest bardzo gorca, moe ona powodowa rozpryskiwanie si plynów. Wane: Zaschnite resztki mleka s trudne do usunicia, z tego wzgldu koniecznie po kadym uyciu przemy spieniacz mleka Nigdy nie wolno zanurza urzdzenia w wodzie. [. . . ] przestrzega zalece bezpieczestwa podanych na opakowaniu rodka czyszczcego. Do usuwania kamienia nigdy nie uywa octu i kwasku cytrynowego oraz rodków wyprodukowanych na ich bazie!Informacja: W tym celu urzdzenie musi by gotowe do pracy, za pojemnik na wod (16) napelniony. Wówczas naley otworzy spieniacz mleka (6) przez wykrcenie i pozwoli przez ok. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SIEMENS TE501201RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SIEMENS TE501201RW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag