Instrukcja obsługi SHARP LC 40FI3322E

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SHARP LC 40FI3322E. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SHARP LC 40FI3322E będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SHARP LC 40FI3322E


SHARP LC 40FI3322E : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1300 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SHARP LC 40FI3322E

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przedmiotami, takimi jak gazety, ścierki, zasłony itp. • Telewizor jest przeznaczony do użycia w klimacie umiarkowanym. Gdy używasz telewizora na zewnątrz, upewnij się, że jest zabezpieczony przed wilgocią (deszcz, chlapiąca woda). € Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazony itp. [. . . ] Wyłącz nie tylko telewizor, ale również podłączane urządzenia! włóż wtyczkę do gniazdka w ścianie po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny!€ Zawsze upewnij się, że masz swobodny dostęp do wtyczki telewizora. € Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy wyposażonym w monitory. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać informacje na temat recyklingu. 31 • Instalując urządzenie nie zapomnij , że powierzchnie mebli są pokryte różnymi lakierami , plastikiem itp. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą wchodzić w reakcje z podstawą telewizora. może to spowodować przywarcie materiału do powierzchni mebli , co utrudni przesunięcie , a nawet je uniemożliwi. € Ekran telewizora został wyprodukowany w najwyższej jakości warunkach i został kilkukrotnie szczegółowo sprawdzony pod kątem wadliwych pikseli. Ze względu na charakter technologiczny procesu produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie małej liczby wadliwych punktów na ekranie (nawet przy zachowaniu maksymalnej dbałości podczas produkcji). Te wadliwe piksele nie są uważane za wadliwe w znaczeniu gwarancyjnym, jeśli ich liczba nie jest większa niż limity określone przez normę DIN. € Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do rozstrzygania kwestii obsługi klienta związanych z treściami bądź usługami osób trzecich. Wszelkie pytania, komentarze lub zapytania o usługi związane z treściami lub usługami osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy treści lub usług. € Istnieje wiele powodów, dla których użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług ze swojego urządzenia, niezwiązanych z samym urządzeniem, w tym między innymi awaria zasilania lub połączenia internetowego czy nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. Firma Universal Media Corporation, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, wykonawcy i jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności przed użytkownikiem ani osobą trzecią w przypadku wspomnianych awarii lub przestojów, niezależnie od powodów awarii oraz tego, czy można było jej uniknąć. € Wszelkie treści i usługi osób trzecich dostępne na niniejszym urządzeniu są świadczone użytkownikowi w ich bieżącym stanie oraz w miarę dostępności; Universal Media Corporation i jej spółki stowarzyszone nie składają użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi, choć nie wyłącznie, nie udzielają gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw i przydatności do określonego celu ani gwarancji adekwatności, dostępności, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, własności, użyteczności, braku zaniedbania czy bezbłędnego lub nieprzerwanego działania lub użytkowania treści i usług świadczonych użytkownikowi przez osoby trzecie, a także nie gwarantują, że takie treści lub usługi będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika. € Universal Media Corporation nie jest pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców treści i usług osób trzecich ani za żaden aspekt treści i usług takich dostawców. € Universal Media Corporation i/lub jej spółki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne przed użytkownikiem ani osobą trzecią za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikające lub inne, niezależnie od tego, czy podstawą odpowiedzialności jest umowa, delikt, zaniedbanie, naruszenie zasad gwarancji, odpowiedzialność bezpośrednia czy inna oraz bez względu na to, czy Universal Media Corporation i/lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. » W trybie „Pauza“ (wstrzymanie): Nie używaj tego trybu przez długi czas, np. € Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. » Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi. Oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. [. . . ] € "Universal Media Corporation" a/nebo její pobočky nejsou v žádné případě zodpovědné vám nebo jakékoli třetí straně za přímé, nepřímé, speciální, náhodné, trestní, následné nebo jiné škody, bez ohledu na to, zda se teorie odpovědnosti zakládá na smlouvě, deliktu, nedbalosti, porušení záruky, přísné odpovědnosti a bez ohledu na to zda byla společnost Universal Media Corporation a/nebo její pobočky byly o možnosti takových škod informovány. € Nedávajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste ukotvili nábytok a televízor k vhodnej opore. € Zaistite, aby sa deti neštverali ani nevešali na televízor. Spoločnosť Universal Media Corporation, jej riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia a pobočky nenesú zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane s ohľadom na takéto chyby alebo výpadky údržby bez ohľadu na príčinu alebo či sa tomu dalo predísť. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SHARP LC 40FI3322E

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SHARP LC 40FI3322E.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag