Instrukcja obsługi ROWENTA TN1300 FO

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ROWENTA TN1300 FO. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ROWENTA TN1300 FO będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ROWENTA TN1300 FO


ROWENTA TN1300 FO : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2907 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ROWENTA TN1300 FO

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] AR PL Przeczytaj instrukcje przed użyciem urządzenia, aby uniknąć wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją. [. . . ] Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy. € Urządzenie powinno być odłączane od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego używania. € Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia. , - w przypadku nieprawidłowego działania, - zaraz po zakończeniu jego używania. € Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia. € Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo. Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. € Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. € Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. € Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojeť • Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku. € Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. [. . . ] Mogu ga koristiti samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu aparata. € Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ROWENTA TN1300 FO

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ROWENTA TN1300 FO.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag