Instrukcja obsługi ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM


ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1373 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub PL basenu. € OSTRZEŻENIE: O ile nie ma zapewnionego stałego nadzoru, grzejnika nie należy używać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby nie będące w stanie o własnych siłach opuścić pomieszczenia. € OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, wyroby włókiennicze, zasłony lub jakiekolwiek inne materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza. € Należy pilnować, aby do urządzenia nigdy nie dostała się woda. [. . . ] € ie używać urządzenia w pobliżu przedmiotów i produktów łatwopalnych, zawsze zachowywać odstęp min. € rządzenie należy postawić w taki sposób, aby wtyczka przewodu zasilającego była zawsze dostępna. U • ie ciągnąć za przewód ani za urządzenie, nawet jeśli chcemy odłączyć urządzenie z gniazdka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użyU wanie urządzenia w celach zawodowych, w sposób nieodpowiedni lub niezgodne z instrukcjami. € rzed każdym użyciem należy rozwinąć całkowicie przewód. p • ie używać przedłużacza niedostosowanego do mocy urządzenia. N • ie używać urządzenia w zakurzonym pomieszczeniu lub w miejscu zagrożonym wybuchem pożaru. N • ie używać urządzenia bez filtra (jeżeli urządzenie jest wyposażone w filtr). n • rzed schowaniem lub czynnościami konserwacyjnymi odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. P 56 • Gwarancja zostanie anulowana w razie ewentualnych zniszczeń spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem z urządzenia. URUCHOMIENIE Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i moc urządzenia są dostosowane do danej instalacji elektrycznej. Przed każdym użyciem urządzenia należy upewnić się, czy: • rządzenie zostało złożone w całości (w razie potrzeby) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, u • rządzenie jest ustawione na poziomej i stabilnej nawierzchni, u • stawienie urządzenia jest zgodne z opisem w niniejszej instrukcji, u • ratki wlotu i wylotu powietrza są całkowicie odsłonięte. K Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach i dym (normalne zjawisko we wszystkich nowych urządzeniach: ustępuje po kilku minutach). WAŻNE: Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i odłączyć zasilanie. UWAGA: W przypadku nietypowego nagrzewania automatyczny mechanizm bezpieczeństwa odcina działanie urządzenia, a następnie uruchamia je po ostygnięciu. Jeżeli usterka utrzymuje się lub pogłębia, urządzenie należy odnieść do autoryzowanego punktu serwisowego. Urządzenia BU262x są wyposażone w bezpiecznik termiczny, który wyłącza urządzenie całkowicie w razie usterki. uWAGA: Ryzyko pożaru - Nie używaj grzejnika bez zamontowanych zespołów kół. [. . . ] € Pro ostatní země: • Tento spotřebič není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými či zhoršenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez řádných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba před použitím neposkytne odpovídající instruktáž. Děti musí být pod dohledem, aby spotřebič nepoužívaly na hraní. € Je potrebné dbať na to, aby sa deti do 3 rokov nedostali do blízkosti spotrebiča, minimálne v prípade, ak pri nich nie je dohľad. € AROVANIE: Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, V v ktorých sú prítomné osoby neschopné samostatne opustiť miestnosť, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag