Instrukcja obsługi ROSIERES RIED340B1C

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ROSIERES RIED340B1C. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ROSIERES RIED340B1C będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ROSIERES RIED340B1C


ROSIERES RIED340B1C : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10142 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ROSIERES RIED340B1C

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] NIGDY nie gasić ognia wodą, należy wyłączyc urządzenie i przykryć płomień np. 122 UWAGA: w razie uszkodzenia powierzchni należy wyłączyć urządzenie aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Poczekać aż powierzchnia płyty ostygnie przed zamknięciem pokrywy. Po uzytkowaniu należy wyłączyć płytę za pomocą sterowania, układ detekcji garnka nie służy do jej wyłączania. [. . . ] Dla poprawnej instalacji przewidziana musi by równie wolna przestrze wynosz ca przynajmniej 5 cm wokó p yty. Nale y upewni si , e grubo blatu roboczego na którym zainstalowana zostaje p yta wynosi przynajmniej 30 mm. Nale y zawsze upewni si , e indukcyjna p yta grzejna jest odpowiednio przymocowana do mebli oraz posiada w a ciw wentylacj . Uwaga: Osoby z rozrusznikiem serca mog u ywa ten sprz t gospodarstwa domowego wy cznie pod kontrol lekarza prowadz cego. K townik Ostrze enia (1) Indukcyjna p yta grzejna musi by instalowana przez wykwalifikowanego technika. (3) Indukcyjna p yta grzejna musi by zainstalowana w taki sposób aby zagwarantowa optymaln likwidacj ciep a. (4) cianka oraz cz znajduj ca si pod indukcyjn p yt grzejn musz by odporne na ciep o. (5) W celu unikni cia szkód cienka b ona przyklejaj ca powierzchni grzejn do powierzchni oparcia musi by odporna na ciep o. Schemat po cze Pod czenie do sieci eleketrycznej musi by wykonane przez wyspecjalizowany personel techniczny wed ug obowi zuj cych przepisów. Czynno ci pod czaj ce p yt zosta y przedstawione na rysunku 3: Napięcie Je eli urz dzenie nie posiada wtyczki nale y zainstalowa na przewodzie znormalizowan wtyczk , która w a ciwa b dzie dla adunku wskazanego na tabliczce znamionowej. W przypadku pod czenia sta ego do sieci nale y zainstalowa wielobiegunowy prze cznik odcinaj cy z przerw miedzy stykami co najmniej 3 mm. Instalator musi potwierdzi , e po czenie elektryczne jest poprawne, a instalacja zgodna z normami bezpiecze stwa. W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zosta wymieniony na nowy wy cznie przez wyspecjalizowany personel techniczny Przewód nie mo e by zagi ty ani przyci ni ty. Przycisk włączania/wyłączania 380-415V 3N~ Czarny Brązowy Niebieski Żółty / Zielony ~ Czarny i Brązowy Niebieski Żółty / Zielony Sprawdzi czy instalacja elektryczna zaopatrzona jest we w a ciwe uziemienie wed ug obowi zuj cych norm i przepisów prawnych. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wyrz dzone osobom lub rzeczom, wynik e z niezastosowania si do tej normy. 127 POLISH POLAND Instrukcje u ywania Przygotowanie przed u ywaniem: Zaraz po w czeniu p yta grzejna wydaje sygna akustyczny, wszystkie diody mrugaj przez 1 sekund sygnalizuj c, e p yta grzejna znajduje si w trybie stand-by. Nale y wybra pole grzewcze na którym ustawione zosta o naczynie; wybrana dioda poziomu mocy b dzie mruga . Nast pnie nale y naciska przyciski “+” lub “-“, wy wietlacz wskazuje poziom 5 jako poziom standartowy, regulacja przyciskami “+” lub “-“ pozwoli na osi gni cie wymaganej mocy. Naciskaj c jednocze nie przycisk “+” oraz przycisk “-“, wcze niejsze ustawienia zostan wyzerowane a pole grzewcze zostanie wy czone. Prosimy o zapoznanie si z tabel na stronie 79 opisuj c poszczególne moce dla ka dego pola grzewczego p yty. Po oko o 5 sekundach zegar zako czy mruganie i wybrany czas zostanie automatycznie potwierdzony. Po ustawieniu czasu, nacisn “ZEGAR” w celu sprawdzenia danego ustawienia. [. . . ] Na minutniku pojawi się wskazanie „P5”, co oznacza poziom mocy 5. Na minutniku będzie wyświetlane wskazanie „P5”, co oznacza poziom mocy 5. Powierzchnia ta jest w stanie wykry je i przetestowa zastosowuj c jedn z poni szych metod: ustawi garnek na polu grzewczym. Na o y magnes na garnek: je eli magnes b dzie przyci gany przez garnek, oznacza to, e naczynie to jest odpowiednie do u ywania na p ycie indukcyjnej. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ROSIERES RIED340B1C

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ROSIERES RIED340B1C.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag