Instrukcja obsługi PHILIPS HD7432

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PHILIPS HD7432. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PHILIPS HD7432 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PHILIPS HD7432


PHILIPS HD7432 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2137 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PHILIPS HD7432

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby w pelni skorzysta z obslugi wiadczonej przez firm Philips, naley zarejestrowa zakupiony produkt na stronie www. Gdy zauwaysz, e wytwarzana jest nadmierna ilo pary lub wydluyl si czas parzenia, usu kamie z urzdzenia. [. . . ] - Podczas parzenia kawy i po jego zakoczeniu uchwyt filtra, dolna cz urzdzenia, plytka grzejna i dzbanek z kaw s gorce. - Nie umieszczaj dzbanka na kuchence ani w mikrofalówce w celu ponownego podgrzania kawy. - To urzdzenie jest przeznaczone do uytku w domach i podobnych miejscach, takich Jak domy wiejskie, pensjonaty, kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, oraz do uytku przez goci hoteli, moteli itp. - Konieczno przegldu lub naprawy urzdzenia zawsze zglaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. To urzdzenie Philips spelnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczcymi naraenia na dzialanie pól elektromagnetycznych. Com/ parts-and-accessories lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Mona te skontaktowa si z Centrum Obslugi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajduj si w ulotce gwarancyjnej). 1), oznacza, e produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektyw 2012/19/UE i informuje, Uytkownik ma obowizek odda go do podmiotu prowadzcego zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, tworzcego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zuyty sprzt moe mie szkodliwy wplyw na rodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjaln zawarto niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czci skladowych. gospodarstwo domowe spelnia wan rol w przyczynianiu si do ponownego uycia i odzysku surowców wtórnych , w tym recyklingu zuytego sprztu. Na tym etapie ksztaltuje si postawy, które wplywaj na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste rodowisko naturalne. gwarancja i pomoc techniczna Jeli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwied stron www. W tym rozdziale opisano najczstsze problemy, z którymi mona si zetkn, korzystajc z urzdzenia. Com/support, na której znajduje si lista czsto zadawanych pyta, lub skontaktuj si z Centrum Obslugi Klienta w swoim kraju. [. . . ] Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över åtta år och övervakas av en vuxen person. Bondgårdar, bed and breakfast-miljöer, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PHILIPS HD7432

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PHILIPS HD7432.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag