Instrukcja obsługi MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA LATTICIA ONE TOUCH


MELITTA LATTICIA ONE TOUCH : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (26254 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Jeeli potrzebujecie Pastwo dalszych informacji lub macie pytania dotyczce tego urzdzenia, to prosz zwróci si do firmy Melitta lub odwiedzi nas w Internecie pod adresem: Urzdzenie odpowiada obowizujcym dyrektywom europejskim i jest wyprodukowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Aby unika zagroe, musicie Pastwo przestrzega wskazówek dotyczcych bezpieczestwa. Urzdzenie sluy do przyrzdzania kawy z kawy ziarnistej lub kawy mielonej i do podgrzewania mleka i wody. urzdzenie przeznaczone jest do uywania w prywatnym gospodarstwie domowym. [. . . ] Jeeli w cigu 3 minut po otwarciu kasety na kaw mielon, nie bdzie przyrzdzana adna kawa, to urzdzenie przelcza si na prac z ziarnami kawy, a kawa mielona zostaje wyrzucona do pojemnika na fusy. Aby uzyska optymaln satysfakcj z picia kawy, naley uywa tylko wieej, zimnej wody bez gazu. w zalenoci od modelu , uywa mona zalczonego pojemnika na mleko lub wa do mleka i standardowych opakowa mleka. Podlczenie pojemnika na mleko Do pojemnika na mleko nalewa tylko tyle mleka, ile mona bezporednio zuy. Przewód do mleka (31) polczy z pojemnikiem na mleko i z kocówk (11) przy wylocie lub wloy przewód do mleka do standardowego opakowania z mlekiem. Gdy pojemniki oprónia si w stanie wylczonym, to urzdzenie nie rejestruje tego procesu. Dlatego moe si zdarzy, e zostanie si zawezwanym do opróniania, mimo e pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy nie s jeszcze zapelnione. Istniej trzy moliwoci przyrzdzania kaw: Pobór standardowy za pomoc przy- Cisków poboru i przyrzdzanie kaw na podstawie receptur, jak opisano poniej, Przyrzdzanie ze zmienionymi ustawieniami kaw (patrz rozdzial 6, stronie 292), Uywanie osobistych ustawie za pomoc funkcji MyCoffee (patrz rozdzial 7, stronie 292). Gdy poziom napelnienia jest zbyt niski, to urzdzenie sygnalizuje konieczno uzupelnienia. Przy wyborze napoju z mlekiem naley podlczy pojemnik na mleko lub standardowe opakowanie z mlekiem. Uruchomi program Easy-Cleaning lub Przyrzdzi dalsze kawy i uruchomi program Easy-Cleaning póniej, patrz rozdzial 9. Uruchomi program Easy-Cleaning lub przyrzdzi dalsze kawy i uruchomi program Easy-Cleaning póniej, patrz rozdzial 9. ?» Nastpuje wydawanie gorcej wody i zostaje ono zakoczone automatycznie. Przy wyborze receptury z mlekiem naley podlczy pojemnik na mleko lub standardowe opakowanie z mlekiem (w zalenoci od modelu). Za pomoc suwaka "BEAN SELECT" ustawi przed wyborem kawy dan komor ziaren. W trakcie wydawania napoju (kawa lub mleko) ustawi kadorazow ilo kawy za pomoc "Rotary Switch". W trakcie procesu mielenia ustawi moc kawy za pomoc przycisku "Moc kawy". Jeeli chce si przed czasem przerwa przyrzdzanie kawy, to naley nacisn ponownie wybrany przycisk poboru. Informacja Pobór dwóch filianek nie jest moliwy dla kaw mieszanych z gorc wod (np. Americano), nie jest moliwy dla pianki mlecznej, cieplego mleka i gorcej wody. Dalej postpowa jak opisano przy Si adnej kawy, to urzdzenie przelcza si na pobór jednej filianki. W zalenoci od kawy, mona zmieni ponisze ustawienia pocztkowe: Ilo kawy, ilo piany, ilo mleka, ilo gorcej wody, moc kawy i temperatura. [. . . ] 0 ile 10 arasi 0 ile 13 arasi 0 ile 18 arasi Paleiskite valymo program , , Easy Cleaning" arba ruoskite kitus grimus, o valymo program , , Easy Cleaning" atlikite vliau, zr. Paleiskite valymo program , , Easy Cleaning" arba ruoskite kitus grimus, o valymo program , , Easy Cleaning" atlikite vliau, zr. Tento pístroj smí pouzívat dti ve vku od 8 let nebo osoby se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatecnými zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly pouceni o bezpecném pouzívání pístroje a porozumly z toho vyplývajícím nebezpecím. Po pepnutí na kávová zrna bez kofeinu mohou první dva kávové nápoje jest obsahovat kávu s kofeinem. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag