Instrukcja obsługi MELITTA EPOUR

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA EPOUR. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA EPOUR będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA EPOUR


Mode d'emploi MELITTA EPOUR
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA EPOUR

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] To urzdzenie moe by uywane przez dzieci powyej 8 roku ycia, jeeli bd one pod nadzorem lub zostaly poinstruowane odnonie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej wynikajce z tego zagroenia. Dzieciom nie wolno my ani konserwowa urzdzenia, chyba e maj one 8 lub wicej lat i s pod nadzorem. Przechowywa urzdzenie i kabel sieciowy z dala od dzieci poniej 8 lat. Urzdzenie moe by uywane przez osoby o ograniczonych zdolnociach psychicznych, czuciowych lub mentalnych lub z brakiem dowiadczenia i/ lub wiedzy, o ile s pod nadzorem lub zostaly poinstruowane odnonie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej wynikajce z tego zagroenia. [. . . ] W trakcie parzenia woda jest podgrzewana i przeplywa przez obracajcy si dozownik na mielon kaw . w urzdzeniu zapisane s róne profile parzenia dla rónych iloci zaparzania od 2 do 8 filianek. Odpowiednio do nalanej iloci wody kierunki i czasy obracania si s tak dopasowane, e zawsze nastpuje optymalne zwilenie zmielonej kawy. Uwaga: Moliwe jest równie manualne sterowanie kierunkiem i czasem obracania si w trakcie parzenia (patrz , , 3. Blokada kapania przy uchwycie filtra zapobiega kapaniu kawy po wyjciu dzbanka z urzdzenia. W tym celu prosz najpierw napelni urzdzenie dan iloci wody i kawy. Przez dlusze, jednoczesne nacinicie przycisków BREW i CONTROL rozpoczyna si parzenie dla zapisania indywidualnego profilu parzenia (, , Barista Mode"). Przyciski BREW i CONTROL zaczynaj jednoczenie szybko miga i dozownik zaczyna si obraca. Uwaga: Jeeli wczeniej zapisany byl ju indywidualny profil parzenia, to zostaje on przez ten proces wykasowany ?Zwilanie zmielonej kawy moe by teraz sterowane indywidualnie, przez to, e za pomoc wcinicia na krótko (<1 Sek. ) przycisku PRE-BREW przerywa proces parzenia, kolejne wcinicie przycisku PREW-BREW ponownie go rozpoczyna. Dalsze sterowanie procesu parzenia moe teraz by ponownie podjte za pomoc przycisku CONTROL. Jednoczenie przycisk CONTROL zaczyna miga przez 20 sekund. Jeeli chcecie w póniejszym momencie wywola indywidualnie zapisany profil parzenia, to najpierw trzeba uruchomi, tak jak zawsze, urzdzenie za pomoc dluszego wcinicia (>1 Sek. Indywidualny profil parzenia zostaje wywolany przez dlusze wcinicie (>1 Sek. Kierunek obrotów daje si zmieni dowolnie. Jeeli kawa jest podgrzewana przez dluszy czas, jej smak si zmienia. Aby temu zapobiec, naley wypi kaw jak najszybciej po zaparzeniu. PL profilu parzenia (, , Barista Mode") Profile parzenia zapisane dla rónych iloci parze wzglem liczb filianek nadaj si do parzenia wielu rodzajów kawy. 3" manualne sterowanie dozowaniem w trakcie przebiegu procesu parzenia pozwala na dodatkow zmian kierunku i czasu obrotów. Jeeli jednak temperatura jest utrzymywana, to urzdzenie wylcza si automatycznie 40 minut po zakoczeniu parzenia. Uruchomi urzdzenie, tak jak przy przygotowywaniu kawy, przez dlusze wcinicie (>1 Sek. [. . . ] Utylizowa urzdzenie w sposób przyjazny dla rodowiska przez odpowiednie systemy zbiórki. Det samma gäller miss lyckande att följa bruks- och underhållsinstruktioner vad gäller användningen av konsumtionsvaror (t ex rengöring och avkalkningsmedel eller vattenfilter) som inteöverensstämmer med originalspecifikationerna. Förslitningsdelar (t ex packningar och ventiler) och ömtåliga delar som glas ingår inte i garantin. Oprócz ustawowej rkojmi przyslugujcej klientowi kocowemu w odniesieniu do sprzedawcy, udzielamy na niniejszy produkt, o ile zostal nabyty u autoryzowanego przedstawiciela, gwarancji producenta pod nastpujcymi warunkami: Wiadczenia gwarancyjne nie powoduj przedluenia ani ponownego rozpoczcia okresu gwarancyjnego dla urzdzenia ani wbudowanych czci zamiennych. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA EPOUR

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA EPOUR.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag