Instrukcja obsługi KRUPS XN411T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS XN411T. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS XN411T będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS XN411T


KRUPS XN411T : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5499 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS XN411T

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] INFORMACJA: gdy pojawi si ten znak, naley zapozna si ze wskazówkami Nie jest przeznaczone do uytku: w pomieszczeniach socjalnych, w sklepach, w biurach i innych miejscach pracy; w zabudowaniach gospodarskich; przez klientów w hotelach, motelach i innych orodkach oferujcych noclegi w pensjonatach typu bed and breakfast. Urzdzenie moe by uytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, pod warunkiem, e znajduj si one pod nadzorem lub zostaly poinstruowane o sposobie bezpiecznej obslugi urzdzenia i s w pelni wiadomi wszelkich zagroe. Czynnoci w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie mog wykonywa dzieci, chyba e maj one wicej ni 8 lat i Urzdzenie i jego przewód naley przechowywa z dala od dzieci poniej 8 roku ycia. Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez osoby, których sprawno fizyczna, zmyslowa czy umyslowa jest ograniczona oraz które nie maja dowiadczenia ani odpowiedniej wiedzy, chyba e znajduj si one pod nadzorem lub zostaly poinstruowane o sposobie bezpiecznej obslugi urzdzenia i rozumiej zwizane z tym zagroenia. [. . . ] Cz kabla w prowadnicy znajdujcej si pod zbiornikiem na wod, z lewej lub z prawej strony, w zalenoci od pozycji zbiornika. Ze wzgldów bezpieczestwa zaleca si korzystanie z ekspresu wylcznie wtedy, gdy tacka ociekowa i pojemnik na kapsulki znajduj si we wlaciwym miejscu. Aby polczy ekspres z urzdzeniem mobilnym, naley postpowa zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie 146 w punktach , , Pobierz aplikacj" i , , Synchronizacja". Ekspres Prodigio&Milk mona polczy z kilkoma urzdzeniami wylcznie wtedy, gdy uytkownik korzysta z indywidualnego numeru czlonka Klubu. Aby sparowa ekspres z urzdzeniami dodatkowymi, naley postpowa zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie 146 w punktach , , Pobierz aplikacj" i , , Parowanie". Przed zaparzeniem kawy naley przepluka Aby wylczy urzdzenie, upewni si, e wszystkie 3 przyciski Wybrany przycisk mona nacisn nawet wtedy, gdy ekspres jeszcze si nagrzewa. Wybrany przycisk parzenia kawy zacznie miga, a nastpnie zapali si stalym wiatlem, gdy ekspres bdzie gotowy do pracy. Aby zapewni wysoki poziom higieny prosz nie uywa ponownie zuytych wczeniej kapsulek. Aby zatrzyma przeplyw kawy, Nacisn wybrany przycisk kawy lub lekko przesu suwak w kierunku tylu urzdzenia a do zatrzymania przeplywu kawy. Aby rcznie dola kawy, Wystarczy nacisn dowolny przycisk parzenia kawy przed uplywem 10 sekund od zakoczenia procesu parzenia. Aby zmieni wybrany rozmiar filianki podczas parzenia, wystarczy nacisn inny przycisk Aby uzyska zimn mleczna piank, nacisn przycisk i przytrzyma przez ok. W celu wydluenia czasu, po którym ekspres wylczy si automatycznie, Z 9 do 30 minut, naley: - upewni si, e urzdzenie jest wylczone, - nacisn i przytrzyma przyciski Lungo i Ristretto przez dluej ni 3 sekundy, - przycisk Espresso zamiga trzykrotnie celem potwierdzenia. - Ilo wody dla przycisku uytego podczas programowania zostala zapamitana. - Domylnie ustawiony jest wysoki poziom twardoci wody, Wszystkie przyciski filianek i diody mign raz w celu potwierdzenia. Oprónianie systemu przed okresem nieuywania lub w celu ochrony przed mrozem Jest wlczony, nacisn jednoczenie i przytrzyma przyciski Ristretto i Lungo przez co najmniej 6 sekund. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczcych odkamieniania prosz skontaktowa si z Klubem Nespresso. Aby wlczy tryb odkamieniania, upewni si, e ekspres jest wlczony, Nacisn i przytrzyma wszystkie 3 przyciski parzenia kawy przez 6 sekund. Uwaga: podczas procesu odkamieniania lampka informujca o koniecznoci przeprowadzenia czynnoci konserwacyjnych jest wlczona. Jest zamknita, a nastpnie nacisn dowolny przycisk parzenia kawy w celu rozpoczcia procedury odkamieniania. Urzdzenie zatrzyma si automatycznie, gdy zbiornik na wod zostanie opróniony. [. . . ] Jako mlecznej pianki jest niezadowalajca W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów mleko powinno by wieo otwarte. - U pewni si, e zamocowano wlaciwe mieszadelko oraz e dzbanek jest czysty. By moe nie udalo nam si przewidzie wszystkich zastosowa ekspresu, dlatego w celu uzyskania dodatkowych informacji, w razie wystpienia problemów lub w celu uzyskania porady prosz skontaktowa si z Klubem Nespresso lub autoryzowanym przedstawicielem Nespresso. Dane kontaktowe dotyczce Klubu Nespresso lub autoryzowanego przedstawiciela Nespresso znajduj si w broszurze «Witamy w Nespresso» dolczonej do ekspresu lub na stronie internetowej pod adresem nespresso. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS XN411T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS XN411T.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag