Instrukcja obsługi INDESIT OS1A250H

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy INDESIT OS1A250H. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy INDESIT OS1A250H będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla INDESIT OS1A250H


INDESIT OS1A250H : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1091 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika INDESIT OS1A250H

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Ewentualne szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od dostawy urządzenia 2. Przed uruchomieniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby umożliwić osiągnięcie pełnej wydajności obwodu chłodniczego. Należy dopilnować, aby montaż i podłączenia elektryczne urządzenia zostały wykonane przez wykwalifikowanego serwisanta, według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 3) • Upewnić się, czy korek kanału odprowadzającego wodę z odszraniania (jeśli jest) został prawidłowo założony (E). [. . . ] € Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia należy używać toreb termicznych. € Należy zawsze postępować według instrukcji przechowywania mrożonek, umieszczonych na ich opakowaniu. Uwaga: • Natychmiast spożyć produkty rozmrożone całkowicie lub częściowo Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów, chyba że są używane do przygotowania potraw, które będą gotowane Po zagotowaniu produkt można ponownie zamrozić. € W przypadku dłuższego braku zasilania elektrycznego: Nie otwierać drzwi urządzenia, chyba że po to, by włożyć zasobniki zimna (jeśli są) na zamrożoną żywność po obu stronach urządzenia. Umożliwi to spowolnienie procesu wzrostu temperatury ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA • Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym. • Nie przechowywać płynów w szklanych pojemnikach , gdyż grozi to ich rozerwaniem. € Nie należy jeść kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z urządzenia, gdyż może to spowodować odmrożenia. € Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć zasilanie. € Nie instalować urządzenia w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ spowoduje to wzrost zużycia energii elektrycznej. € Nie wkładać do urządzenia pojemników pod ciśnieniem ani pojemników zawierających paliwa lub substancje łatwopalne. € Nie przechowywać benzyny czy innych gazów lub płynów łatwopalnych w pobliżu urządzenia. € Zainstalować urządzenie na idealnie płaskim podłożu, na posadzce mogącej utrzymać jego ciężar, w pomieszczeniu dostosowanym do jego wymiarów i zastosowania. € Urządzenie należy ustawić w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Urządzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach o temperaturze zawartej w następujących przedziałach określonych na podstawie klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia (Rys. Działanie urządzenia może ulec pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas funkcjonować będzie w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału. € Zaleca się pozostawienie zasilania urządzenia nawet, gdy stoi puste przez krótki okres czasu. W celu ułatwienia przemieszczania urządzenia zaleca się w miarę możliwości jego wcześniejsze opróżnienie. Uwaga: Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. € W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie stosować urządzeń mechanicznych lub środków innych niż zalecane przez producenta. € Nie stosować wewnątrz żadnych urządzeń elektrycznych, jeżeli nie są one zalecane przez producenta. € Żarówka zamontowana w urządzeniu przeznaczona jest wyłącznie do urządzeń AGD i nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych (Rozporządzenie WE nr 244/2009). € Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci w wieku poniżej 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez znajomości i doświadczenia w jego obsłudze, chyba że odbywa się to według wskazówek lub pod nadzorem doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. [. . . ] materiały opakowaniowe (woreczki plastikowe , kawałki styropianu , itp. ) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia. Złomowanie/Likwidacja Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny. Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY INDESIT OS1A250H

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy INDESIT OS1A250H.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag