Instrukcja obsługi GRUNDIG KVA 4830

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy GRUNDIG KVA 4830. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy GRUNDIG KVA 4830 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla GRUNDIG KVA 4830


Mode d'emploi GRUNDIG KVA 4830
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika GRUNDIG KVA 4830

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dzieci mog czyci i konserwowa urzdzenie tylko pod nadzorem i po ukoczeniu 8. W pelni automatyczny ekspres do kawy Beko przeznaczony jest tylko do uytku domowego. To urzdzenie nie jest przeznaczone do uytkowania profesjonalnego i do zastosowania w kuchniach zakladowych, sklepach, biurach, hotelach, motelach, placówkach bed & breakfast oraz innych podobnych obszarach zastosowania. Ekspres do kawy naley chroni przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, mróz i bezporednie naslonecznienie. [. . . ] Podczas parzenia kawy (mocnego lub lagodnego espresso) lub dozowania gorcej wody nacinij i przytrzymaj wybrany przycisk. Gdy przycisk gorcej wody i podwietlenie zgasn, woda bdzie gotowa do podania. Maszyna ma dwa róne ustawienia: ustawienie domylne, tryb ECO oraz tryb szybki. w trybie ECO urzdzenie pomaga oszczdza prd. W trybie szybkim uytkownik moe przygotowa kaw szybciej ni w przypadku ustawienia domylnego. Funkcja wstpnego parzenia powoduje nasikanie zmielonych ziaren niewielk iloci wody w jednostce parzenia przed pelnym nacigniciem. Powoduje to, e zmielona kawa wytwarza wiksze cinienie w jednostce parzenia, co pomaga w wycigniciu wszystkich olejków oraz pelnego zapachu mielonych ziaren. 2 zacznie miga, a poniszy przycisk bdzie mial podane niej wskazania dla rónych ustawie: 3 Nacinij przycisk gorcej wody dla trybu ECO, przycisk mocnego espresso dla trybu szybkiego oraz przycisk lagodnego espresso dla ustawienia domylnego. 4 Jeeli nie chcesz zmienia ustawie, nacinij ponownie lub poczekaj 5 sekund, a maszyna wróci do stanu gotowoci. 3 Zwilon ciereczk lub nieciernym rodkiem czyszczcym wyczy plamy wody znajdujce si na urzdzeniu. Ostrzeenie 77Do czyszczenia urzdzenia nigdy nie uywaj octu ani rodków ciernych lub odkamieniajcych , które nie znajduj si w opakowaniu. Czyszczenie i konserwacja urzdzenia we wlaciwym czasie jest bardzo wana dla wydluenia jego okresu eksploatacji. Uwaga 77 Gdy wieci, oznacza to, e naley opróni pojemnik na zmielon kaw. 77Gdy wieci cigle, oznacza to, e nie ma jednostki parzenia / jest ona zamontowana nieprawidlowo. Gdy miga, oznacza to, e nie ma drzwiczek serwisowych / s one zamontowane nieprawidlowo. Na co najmniej raz w miesicu lub czciej 77Nie uywaj octu ani innego rodka czyszczcego do samoczyszczenia tego urzdzenia. 5 W trybie gotowoci nacinij przycisk oraz przycisk mocnego espresso i przytrzymaj przez 5 sekund. 8 Jeeli cala woda ze zbiornika zostanie Stosowanie funkcji opróniania systemu jest zalecane przed dlugim okresem nieuywania, w celu ochrony przed mrozem oraz przed konsultacj z pracownikiem punktu napraw. Mona nacisn przed wyjciem zbiornika na wod, aby wróci do stanu gotowoci. 77Po wykonaniu OPRÓNIANIA SYSTEMU; nacinij przycisk gorcej wody, a woda wycieknie z dziubka podczas ponownego uycia ekspresu do kawy. Cykl plukania rcznego mona wykona w celu wyczyszczenia dyszy kawy po uyciu. Wykonanie plukania rcznego zaleca si równie wtedy, gdy urzdzenie nie bylo uywane przez dluszy czas. [. . . ] Kontakt med strömförande ledningar eller komponenter kan orsaka allvarliga personskador och till och med dödsfall. 77Undvik direkt hudkontakt med ångan som släpps ut och hett vatten som används vid sköljning, rengöring och avkalkning. 77Denna maskin får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått anvisningar om säker användning av maskinen och förstår riskerna som är förknippade med användningen. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och övervakas. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY GRUNDIG KVA 4830

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy GRUNDIG KVA 4830.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag