Instrukcja obsługi CANDY CMCH202EL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANDY CMCH202EL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANDY CMCH202EL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANDY CMCH202EL


CANDY CMCH202EL : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2969 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANDY CMCH202EL

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Ovaj uređaj namijenjen je samo uporabi u kućanstvu i sljedećim okruženjima: - prostoru za blagovanje unutar trgovina, ureda ili drugih radnih prostora, - poljoprivrednim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim jedinicama poput - smještaja za noćenje s doručkom (B&B) - pružanju usluga kateringa ili slične uporabe koja ne uključuje maloprodaju. Ovaj se uređaj mora upotrebljavati samo za čuvanje hrane jer bilo koja druga uporaba može biti opasna te proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve propuste. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, samo ako se nalaze pod odgovarajućim nadzorom ili su poznati s uputama o sigurnom korištenju uređaja i poznaju opasnosti kojima se izlažu njegovom uporabom. Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se kabel napájení nezachytil pod spotřebičem. [. . . ] Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru. ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA CANDY Klasa klimatyczna Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w ograniczonym zakresie temperatur roboczych zależącym od strefy klimatycznej. Nie należy użytkować urządzenia w temperaturach wykraczających poza ten zakres. Klasa klimatyczna urządzenia została podana na etykiecie z opisem technicznym wewnątrz komory chłodziarki. Jeśli podczas transportu produkt musi zostać ustawiony poziomo, wolno go położyć wyłącznie na lewym boku (z perspektywy osoby patrzącej na przednią krawędź drzwi), a przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej 4 godziny, żeby umożliwić stabilizację układu po przywróceniu pozycji pionowej. Urządzenie musi być zabezpieczone przed deszczem, wilgocią oraz innymi zjawiskami atmosferycznymi. W miarę możliwości należy unikać ustawiania urządzenia w pobliżu piekarników, grzejników lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, ponieważ będzie to powodowało wydłużanie pracy sprężarki. W przypadku instalacji w pobliżu źródeł ciepła lub lodówek należy zachować następujący minimalny odstęp boczny: Piekarnik Grzejnik Lodówka 2. 4" (100 mm) 12" (300 mm) 4" (100 mm) Wokół urządzenia należy zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca, żeby umożliwić swobodny przepływ powietrza. Należy postarać się zostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół zamrażarki oraz zapewnić odstępy pokazane na poniższym schemacie. W przypadku instalacji zamrażarki w miejscu nieogrzewanym (takim jak np. Garaż) w chłodne dni na zewnętrznych powierzchniach urządzenia może się skraplać woda. rOZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA Przed rozpoczęciem użytkowania zamrażarki należy: 1. Sprawdzić, czy wnętrze jest suche, a z tyłu urządzenia możliwy jest swobodny obieg powietrza. Wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „PIELĘGNACJA”. W celu uniknięcia przypadkowego odłączenia można zakleić przełącznik. Gdy temperatura zamrażarki pozostaje na poziomie przekraczającym -12°C przez ponad 3 godziny, uruchamia się świetlny wskaźnik alarmowy i emitowany jest sygnał akustyczny. wskazówka: temperatura domyślna dla tego produktu ustawiona fabrycznie to: -18°C. Po każdej zmianie parametrów, jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność przez 10 sekund, następuje potwierdzenie ustawionych wartości. Przechowywanie żywności już zamrożonej Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta żywności dotyczącymi przechowywania w komorze zamrażarki . Żeby zachować wysoką jakość mrożonej żywności zapewnioną przez jej producenta oraz sprzedawcę, należy pamiętać o poniższych zasadach: 1. Mrożonka musi się znaleźć w zamrażarce w jak najkrótszym czasie od momentu zakupienia. [. . . ] Ważne jest wł aściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidł owego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi wszystkich materiał ów. Każda osoba może pomóc w dbaniu, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru zarządzanych przez wł adze lokalne lub uprawnione firmy. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANDY CMCH202EL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANDY CMCH202EL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag