Instrukcja obsługi BOSCH TKA6A643

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TKA6A643. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TKA6A643 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TKA6A643


BOSCH TKA6A643 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3611 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TKA6A643

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Urzdzenia wolno uywa tylko w pomieszczeniach, w tempera turze pokojowej i na wysokoci nie wikszej ni 2000 m n. Prosz si upewni, e uklad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami. Urzdzenie naley zawsze podlcza do sieci elektrycznej i stosowa zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. [. . . ] W celu umycia pojemnika napelni go 6 filiankami wody i ustawi z powrotem na miejsce. W takim przypadku naley wla rozcieczony roztwór octu (1 szklanka octu na 5 szklanek wody) i uruchomi program czyszczenia. Gdy program jest aktywny, to kawa jest dluej parzona i w ten sposób zmienia smak. Przycisk aromatu kawy mona wlcza i wylcza tylko w cigu pierwszej minuty od uruchomienia zaparzania. Ten czas mona zmieni w nastpujcy sposób: Urzdzenie musi by wylczone, Wane: w przypadku braku regulacji w cigu 7 sekund, aktywne jest ostatnie Porada: kawa pozostanie dluej ciepla, jeeli przed uyciem dzbanek termiczny zostanie przeplukany gorc wod. Poprawne ustawienie twardoci wody jest istotne dla wlaciwej sygnalizacji koniecznoci odkamieniania. Wane: w przypadku braku regulacji w cigu 7 sekund, aktywne jest ostatnie Wane: nie uywa dzbanka do przechowywania cieplych produktów mlecznych ani ywnoci dla dzieci, poniewa mog powstawa bakterie. Dzbanek nie jest zamykany hermetycznie, aby nie dochodzilo do zassania pokrywki przez podcinienie. Dlatego dzbanek termiczny naley zawsze transportowa w pozycji pionowej, aby nie doszlo do wycieku kawy. Nie wolno zanurza urzdzenia w wodzie ani umieszcza w zmywarce do naczy! porada: uporczywe osady mona usuwa roztworem sody , proszkiem do zmywarek lub przy uyciu tabletek do czyszczenia protez dentystycznych. Dzbanek termiczny przechowywa w stanie otwartym, aby nie dopuci do powstawania bakterii i niewieego zapachu. Regularne odkamienianie wydlua okres uytkowania urzdzenia, zapewnia niezawodne dzialanie, zapobiega nadmiernemu parowaniu, skraca czas parzenia kawy, oszczdza energi. Program kilkakrotnie przerywa proces odkamieniania na kilka minut, aby umoliwi lepsze dzialanie rodka odkamieniajcego. Urzdzenie zaparza wyranie wolniej lub wylcza si przed zakoczeniem zaparzania. Porada: w przypadku bardzo twardej wody naley urzdzenie odkamienia czciej, ni pokazuje to wskanik (przycisk a Wieccy na pomaraczowo), oraz ustawi stopie twardoci wody na , , twarda". [. . . ] Tento spotebic mohou pouzívat dti starsí 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo dusevními schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpecném pouzití spotebice a pochopily z toho vyplývající nebezpecí. Program se nkolikrát na nkolik minut perusí, aby mohl psobit odvápovací prostedek. Tento spotrebic môzu pouzíva deti starsie ako 8 rokov a osoby so znízenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosami, alebo osoby s nedostatocnými skúsenosami a/alebo vedomosami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poucené o bezpecnej obsluhe spotrebica a porozumeli prípadným nebezpecenstvám. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TKA6A643

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TKA6A643.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag