Instrukcja obsługi BOSCH TAS75SE2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TAS75SE2. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TAS75SE2 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TAS75SE2


BOSCH TAS75SE2 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2868 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TAS75SE2

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i en säker användning av apparaten och informerats om riskerna. Rengöring och användar underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen. Barn under 8 år får inte komma i närheten av apparaten och anslutningslednignen och får inte manövrera apparaten. [. . . ] Wymiana uszkodzonego przewodu zasilania, mog by wykonywane tylko przez nasz dzial serwisowy. To urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2012/19/UE oraz polsk Ustaw z dnia 11 wrzesnia 2015 r. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworz odpowiedni system umoliwiajcy oddanie tego sprztu. Wlaciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska natu ralnego konsekwencji, wynikajcych z obecnoci skladników niebezpiecznych oraz niewlaciwego skladowania i przet warzania takiego sprztu. Zuyte wklady do filtrowania wody BRITA MAXTRA mona utylizowa wraz z normalnymi odpadami domowymi. Dalsze informacje na temat korzystania z wkladów do filtrowania wody BRITA i wskanika BRITA Memo znajduj si w broszurze firmy BRITA. Jeli nie uda si znale rozwizania okrelonego problemu, naley skontaktowa si z naszym dzialem obslugi klienta. Pojemnik na wod zostal wyjty podczas zaparzania lub system jest zapowietrzony. Wloy T DISC zadrukowan stron do dolu w taki sposób, aby lcznik znalazl si w przewidzianym na niego otworze. Otworzy system zaparzania dopiero wtedy, gdy dioda LED stanu S przestanie miga i bdzie wieci wiatlem ciglym. Jeeli symbole R oraz Q s dalej wywietlane, skorzystaj z linii obslugi telefonicznej TASSIMO. Mniej napoju: W trakcie zaparzania nacisn przycisk start/stop, aby zakoczy proces. [. . . ] Warunki gwarancji regulowane s odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 30. 1995 roku w sprawie szcze gólnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udzialem konsumentów. Jeli potrzebujesz informacji, masz pytania lub szukasz autoryzowanych serwisów Boscha znajdujcych si w Twojej najbliszej okolicy skontaktuj si z TASSIMO: Infolinia konsumencka: 801 800 312 [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TAS75SE2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TAS75SE2.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag