Instrukcja obsługi BOSCH TAS6002

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TAS6002. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TAS6002 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TAS6002


BOSCH TAS6002 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3485 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TAS6002

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i en säker användning av apparaten och informerats om riskerna. Rengöring och användar underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen. Barn under 8 år får inte komma i närheten av apparaten och anslutningslednignen och får inte manövrera apparaten. [. . . ] W przypadku uszkodzenia naley natychmiast odlczy urzdzenie od gniazdka. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilania, mog by wykonywane tylko przez nasz dzial serwisowy. To urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2012/19/UE oraz polsk Ustaw z dnia 11 wrzesnia 2015 r. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Prowadzcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworz odpowiedni system umoliwiajcy oddanie tego sprztu. Wlaciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska natu ralnego konsekwencji, wynikajcych z obecnoci skladników niebezpiecznych oraz niewlaciwego skladowania i przet warzania takiego sprztu. Jeli nie uda si znale rozwizania okrelonego problemu, naley skontaktowa si z naszym dzialem obslugi klienta. Parzenie, ale napój nie jest nieprawidlowo Sprawdzi, czy pojemnik na wod jest prawidlowo wstawiony. Pojemnik na wod zostal wyjty podczas zaparzania lub system jest zapowietrzony. Migaj wszystkie wskaniki / przyciski sluce do ustawiania mocy, temperatury i iloci napoju. Przed wlczeniem kapsulki T DISC upewni si, e urzdzenie jest podlczone do sprawnej sieci elektrycznej. Wloy T DISC zadrukowan stron do dolu w taki sposób, aby lcznik znalazl si w przewidzianym na niego otworze. System zaparzania jest Zaparzacz otwiera dopiero, gdy wskanik jeszcze zablokowany. Wskanik odkamienianie Q wieci lub miga, mimo e stosowana byla zmikczona woda. [. . . ] Warunki gwarancji regulowane s odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 30. 1995 roku w sprawie szcze gólnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udzialem konsumentów. Jeli potrzebujesz informacji, masz pytania lub szukasz autoryzowanych serwisów Boscha znajdujcych si w Twojej najbliszej okolicy skontaktuj si z TASSIMO: Infolinia konsumencka: 801 800 312 www. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TAS6002

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TAS6002.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag