Instrukcja obsługi BOSCH TAS1107

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TAS1107. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TAS1107 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TAS1107


Mode d'emploi BOSCH TAS1107
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TAS1107

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Urzdzenie i jego przewód sieciowy naley trzyma poza zasigiem dzieci poniej 8 roku ycia. Uklad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi by wykonany zgodnie z przepisami. Nigdy nie uywa urzdzenia, jeeli jego powierzchnia jest pknita lub zlamana. Nigdy nie cign za przewód przylczeniowy, aby odlczy urzdzenie od sieci. [. . . ] Urzdzenie rozpoczyna zaparzanie, ale napój nie jest wydawany. Zbiornik na wod zostal wyjty podczas zaparzania lub system jest zapowietrzony. Sprawdzi, czy urzdzenie jest podlczone do sieci elektrycznej. Sprawdzi, czy kapsulka T DISC jest wloona. Wyczyci zaparzacz mikk, wilgotn ciereczk, przede wszystkim w okolicy zamka. Przebijak lub uchwyt kapsulek T DISC nie jest prawidlowo wloony. Wyczyci zaparzacz mikk, wilgotn ciereczk, przede wszystkim w okolicy zamka. Zaparzacz otwiera dopiero, gdy Kapsulka T DISC jest uszkodzona, nieszczelna albo nieprawidlowo przebita. Jeeli problem wystpuje przez dluszy czas, zleci wykwalifikowanemu specjalicie sprawdzenie domowej instalacji elektrycznej. Pogorszyla si jako pianki Wylot napoju jest zabrudzo- WUtylizacja tym miejscu mona tu równie znale informacje o sposobie prawidlowej utylizacji zuytych urzdze. To urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2012/09/UE oraz polsk Ustaw z dnia 29 lipca 2005r. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworz odpowiedni system umoliwiajcy oddanie tego sprztu. Wlaciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodo- Wiska naturalnego konsekwencji, wynikajcych z obecnoci skladników niebezpiecznych oraz niewlaciwego skladowania i przetwarzania takiego sprztu. Jeli Serwis uytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usun zaklócenia albo urzdzenie wymaga naprawy, powinien si zwróci do naszego serwisu. Wiele problemów mona rozwiza na podstawie dostpnych na naszej stronie internetowej informacji dotyczcych usuwania usterek. Jeeli jest to niemoliwe, naley si zwróci si do naszego serwisu. [. . . ] Gwarant udostpni tre owiadczenia gwarancyjnego równie na pimie lub e-mailem ­ w tym celu oraz w celu skorzystania z uprawnie z gwarancji prosimy o kontakt z infolini: 801 191 534 (oplata wg. Tento spotebic mohou pouzívat dti starsí 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo dusevními schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpecném pouzití spotebice a pochopily z toho vyplývající nebezpecí. Pokud je síový kabel tohoto spotebice poskozený, musí ho vymnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobn kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrození. Ce, jeho zákaznický servis nebo podobn kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrození. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TAS1107

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TAS1107.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag