Instrukcja obsługi BEKO CFM4350B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CFM4350B. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CFM4350B będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CFM4350B


BEKO CFM4350B : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1449 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CFM4350B

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilania nie wolno dopuci do jego ciskania, zginania ani ocierania o ostre krawdzie. Ustaw pokrywk urzdzenia w taki sposób, aby skierowa gorc par na zewntrz. Trzymaj przewód zasilajcy z dala od gorcych powierzchni i otwartego ognia. Urzdzenia tego nie wolno uywa, jeli przewód zasilajcy lub ono samo s uszkodzone ? [. . . ] Po zakoczeniu uytkowania nie naley pozbywa si go razem z innymi odpadkami domowymi. naley przekaza go do punktu zbiórki urzdze elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowiedzie si, gdzie jest najbliszy taki punkt, prosimy skonsultowa si z wladzami lokalnymi. Opakowanie tego wyrobu wykonano z materialów nadajcych si do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materialów opakowaniowych do mieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez wladze lokalne punktów zbiórki materialów opakowaniowych. Wartoci podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urzdzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materialach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowizujcymi normami. A OSTRZEENIE: Pierwsze uytkowanie: Uruchom urzdzenie przynajmniej 4 razy bez dodawania kawy. Zdejmij cale opakowanie oraz naklejki i wyrzuci je zgodnie z obowizujcymi przepisami. Przed pierwszym uyciem tego urzdzenia starannie oczy wszystkie czci, które stykaj si z wod. Wycignij zbiornik na szklany dzbanek (6) i napelnij go wlaciw iloci wody, ale nie powyej znaku , , 10". Ilo zaparzonej kawy bdzie o 10% mniejsza ni ilo wlanej wody, poniewa jest ona pochlaniana przez zmielon kaw i filtr. Wló koszyk z filtrem (2) z powrotem do obudowy i zamknij pokrywk (2). C umieszczony pod koszykiem z filtrem (2), który pozwala szybko wyj dzbanek (6) aby nala kaw, zanim woda w urzdzeniu przestanie plyn. A kawy, nigdy nie otwieraj (3) koszyka z filtrem, nawet jeli woda ju nie kapie z filtra. Z koszyka z filtrem moe si wyla bardzo gorca woda lub kawa i spowodowa obraenia. OSTRZEENIE: Jeli po kilku sekundach z koszyka z filtrem nie wycieka woda/ kawa, (3) gdy A dzbanek (6) stoi w swym przycisk programowania natychmiast wyjmij wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i odczekaj 10 sekund zanim otworzysz i sprawdzisz koszyk z filtrem (2). Aby zapobiec osadzaniu sie kamienia, uywaj wody zmikczonej lub filtrowanej. Po otwarciu paczki z kaw ponownie zamknij j szczelnie, aby nie wietrzala. Nie zaleca si podgrzewania kawy, bo najlepiej A parzenia kawy i gdy wziernik ze wskanikiem , , 10" (5) jest pusty, w koszyku z filtrem w dalszym cigu znajduje si gorcy plyn (3). Nawet jeli proces zostal zakoczony, urzdzenie moe nadal by podlczone do prdu. Po zakoczeniu parzenia zasilanie urzdzenia wylczy si automatycznie po 30 minutach, nawet jeli nie zostanie ono wylczone przez uytkownika. [. . . ] Jeeli cz zamienna wymieniana w ramach uprawnie wynikajcych z niniejszych Warunków Gwarancji Urzdzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyej, moe ulec wydlueniu jednak, nie wicej ni do 30 dni liczc odpowiednio od daty zgloszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, e w wyjtkowych przypadkach, gdy Wada nie wplywa na funkcjonowanie Urzdzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzajcym. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostpne s na Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70. Uytkowanie Urzdzenia zgodnie z Instrukcj Obslugi dolczon do tego Urzdzenia i jego przeznaczeniem, jak równie odpowiednie czyszczenie i konserwacj Urzdzenia; Urzdzenie nie jest uywane do celów prowadzenia dzialalnoci gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególnoci w gastronomicznej dzialalnoci hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego ywienia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CFM4350B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CFM4350B.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag