Instrukcja obsługi BEKO CEG5301X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CEG5301X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CEG5301X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CEG5301X


Mode d'emploi BEKO CEG5301X
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CEG5301X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dotknicie przewodów lub elementów pod napiciem moe spowodowa powany uszczerbek na zdrowiu, a nawet mier!2 Niebezpieczestwo oparzenia Podczas pracy ekspresu do kawy niektóre czci urzdzenia mog silnie si nagrzewa. przygotowywane napoje i emitowana para s bardzo gorce!Aby unikn oparzenia siebie i/lub innych, naley przestrzega poniszych zasad bezpieczestwa: Naley unika bezporedniego kontaktu skóry z emitowan par wodn lub gorc wod wydostajc si z urzdzenia podczas plukania, czyszczenia lub odkamieniania. [. . . ] Miganie: niski poziom wody / brak zbiornika na wod brak ziaren Wieci si cigle: pojemnik na zmielon kaw jest pelny Miganie: brak wewntrznej tacki ociekowej / pojemnika na zmielon kaw wieci si cigle: brak jednostki parzenia / zamontowana nieprawidlowo Miganie: drzwiczki serwisowe s otwarte / nieprawidlowo zamontowane wieci si cigle: wymagane usunicie kamienia Miganie: trwa usuwanie kamienia Usu wszystkie powloki ochronne, naklejki oraz inne materialy opakowaniowe z urzdzenia. OSTRZEENIE: gdy miga, oznacza to, e w zbiorniku na wod jest za malo wody i trzeba jej dola. Przeplucz zbiornik wie wod, a nastpnie napelnij go do poziomu maksymalnego i wló z powrotem do urzdzenia. Aby nie dopuci do wylewania wody ze zbiornika, nie dolewaj wody bezporednio do urzdzenia za pomoc innego pojemnika. OSTRZEENIE: nigdy nie wlewaj do zbiornika cieplej, gorcej lub gazowanej wody ani innej cieczy, która moe spowodowa uszkodzenia zbiornika na wod i urzdzenia. Mlynek mona wyregulowa tak, aby pasowal do parzonej kawy poprzez obrócenie pokrtla regulacyjnego w pojemniku na ziarna: Gdy mlynek miele ziarna kawy podczas przygotowywania kawy, mona obróci pokrtlo regulacyjne, aby wykona regulacj. OSTRZEENIE: nigdy nie reguluj mielenia, gdy mlynek nie dziala. Gdy miga, oznacza to, e do urzdzenia naley wsypa ziarna kawy. OSTRZEENIE: do pojemnika na ziarna kawy naley wsypywa tylko ziarna kawy. Nacinij przycisk gorcej wody (patrz strona 9, punkt IV), aby wyczyci wntrze ekspresu do kawy przed pierwszym uyciem. Ustaw filiank pod dziubkiem kawy i wyreguluj wysoko dziubka tak, aby pasowal do filianki. Gdy urzdzenie wróci do trybu gotowoci, kawa jest gotowa do podania. W zalenoci od podanego smaku kawy nacinij przycisk mocnego espresso lub przycisk lagodnego espresso. Nacinij przycisk gorcej wody, aby wyczyci wntrze ekspresu do kawy przed pierwszym uyciem. 4 Regulacja iloci kawy / gorcej wody Wybran ilo kawy na mocne i lagodne espresso oraz ilo gorcej wody od 25 ml do 250 ml mona zapisa. Podczas parzenia kawy (mocnego lub lagodnego espresso) lub dozowania gorcej wody nacinij i przytrzymaj wybrany przycisk. Gdy przycisk gorcej wody i podwietlenie zgasn, woda bdzie gotowa do podania. Maszyna ma dwa róne ustawienia: ustawienie domylne, tryb ECO oraz tryb szybki. w trybie ECO urzdzenie pomaga oszczdza prd. W trybie szybkim uytkownik moe przygotowa kaw szybciej ni w przypadku ustawienia domylnego. Funkcja wstpnego parzenia powoduje nasikanie zmielonych ziaren niewielk iloci wody w jednostce parzenia przed pelnym nacigniciem. Powoduje to, e zmielona kawa wytwarza wiksze cinienie w jednostce parzenia, co pomaga w wycigniciu wszystkich olejków oraz pelnego zapachu mielonych ziaren. [. . . ] W razie ujawnienia si Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunita na koszt BEKO w sposób uzaleniony od wlaciwoci wady, na zasadach i w zakresie okrelonym w niniejszych Warunkach Gwarancji. BEKO zobowizuje si do usunicia Wady poprzez dokonanie nieodplatnej naprawy lub wymiany Urzdzenia, bd te reklamacja zgloszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Uytkownika. Wady Urzdzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym bd usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Uytkownika dowodu zakupu tego Urzdzenia zawierajcego oznaczenia niezbdne do jego identyfikacji ( model, dat zakupu). Uprawnienia wynikajce z niniejszych Warunków Gwarancji mog by zrealizowane przez Uytkownika wylcznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: , , Serwis") po uprzednim dokonaniu zgloszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CEG5301X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CEG5301X.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag