Instrukcja obsługi BEKO CEG5301X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CEG5301X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CEG5301X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CEG5301X


BEKO CEG5301X : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (18828 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CEG5301X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dotknicie przewodów lub elementów pod napiciem moe spowodowa powany uszczerbek na zdrowiu, a nawet mier!2 Niebezpieczestwo oparzenia Podczas pracy ekspresu do kawy niektóre czci urzdzenia mog silnie si nagrzewa. Aby unikn oparzenia siebie i/lub innych, naley przestrzega poniszych zasad bezpieczestwa: Naley unika bezporedniego kontaktu skóry z emitowan par wodn lub gorc wod wydostajc si z urzdzenia podczas plukania, czyszczenia lub odkamieniania. 3 Podstawowe zasady bezpieczestwa Aby zagwarantowa bezpieczne uytkowanie ekspresu do kawy, naley przestrzega poniszych zasad bezpieczestwa: · Przed uyciem ekspresu do kawy naley upewni Jeli kabel zasilania jest uszkodzony, moe go wymieni jedynie pracownik serwisu rekomendowanego przez producenta, aby unikn niebezpiecznych sytuacji. [. . . ] Ten produkt nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materialów wyszczególnionych w , , Rozporzdzeniu dotyczcym nadzoru nad utylizacj urzdze elektrycznych i elektronicznych" wydanym przez Ministerstwo rodowiska i Planowania Przestrzennego. Zakoczeniu eksploatacji nie naley zatem wyrzuca produktu wraz ze zwyklymi odpadami domowymi. urzdzenie naley zanie do punktu zbiórki sprztu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Informacji o punktach zbiórki w swojej okolicy naley zasign u lokalnych wladz. Miganie: niski poziom wody / brak zbiornika na wod brak ziaren Wieci si cigle: pojemnik na zmielon kaw jest pelny Miganie: brak wewntrznej tacki ociekowej / pojemnika na zmielon kaw wieci si cigle: brak jednostki parzenia / zamontowana nieprawidlowo Miganie: drzwiczki serwisowe s otwarte / nieprawidlowo zamontowane wieci si cigle: wymagane usunicie kamienia Miganie: trwa usuwanie kamienia Usu wszystkie powloki ochronne, naklejki oraz inne materialy opakowaniowe z urzdzenia. OSTRZEENIE: gdy miga, oznacza to, e w zbiorniku na wod jest za malo wody i trzeba jej dola. Przeplucz zbiornik wie wod, a nastpnie napelnij go do poziomu maksymalnego i wló z powrotem do urzdzenia. Aby nie dopuci do wylewania wody ze zbiornika, nie dolewaj wody bezporednio do urzdzenia za pomoc innego pojemnika. OSTRZEENIE: nigdy nie wlewaj do zbiornika cieplej, gorcej lub gazowanej wody ani innej cieczy, która moe spowodowa uszkodzenia zbiornika na wod i urzdzenia. Mlynek mona wyregulowa tak, aby pasowal do parzonej kawy poprzez obrócenie pokrtla regulacyjnego w pojemniku na ziarna: Gdy mlynek miele ziarna kawy podczas przygotowywania kawy, mona obróci pokrtlo regulacyjne, aby wykona regulacj. OSTRZEENIE: do pojemnika na ziarna kawy naley wsypywa tylko ziarna kawy. Nacinij przycisk gorcej wody (patrz strona 9, punkt IV), aby wyczyci wntrze ekspresu do kawy przed pierwszym uyciem. Ustaw filiank pod dziubkiem kawy i wyreguluj wysoko dziubka tak, aby pasowal do filianki. Gdy urzdzenie wróci do trybu gotowoci, kawa jest gotowa do podania. W zalenoci od podanego smaku kawy nacinij przycisk mocnego espresso lub przycisk lagodnego espresso. Nacinij przycisk gorcej wody, aby wyczyci wntrze ekspresu do kawy przed pierwszym uyciem. 4 Regulacja iloci kawy / gorcej wody Wybran ilo kawy na mocne i lagodne espresso oraz ilo gorcej wody od 25 ml do 250 ml mona zapisa. Podczas parzenia kawy (mocnego lub lagodnego espresso) lub dozowania gorcej wody nacinij i przytrzymaj wybrany przycisk. Gdy przycisk gorcej wody i podwietlenie zgasn, woda bdzie gotowa do podania. Maszyna ma dwa róne ustawienia: ustawienie domylne, tryb ECO oraz tryb szybki. W trybie szybkim uytkownik moe przygotowa kaw szybciej ni w przypadku ustawienia domylnego. Funkcja wstpnego parzenia powoduje nasikanie zmielonych ziaren niewielk iloci wody w jednostce parzenia przed pelnym nacigniciem. [. . . ] BEKO spólka akcyjna z siedzib w Warszawie (02-819), przy ulicy Pulawskiej 366, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: , , BEKO") udziela gwarancji jakoci (dalej: , , Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: , , Urzdzenia") osobom, które nabyly te produkty (, , Uytkownik") na nastpujcych warunkach: BEKO gwarantuje, e Urzdzenie zakupione przez Uytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materialowych, powstalych z przyczyn tkwicych w tym Urzdzeniu (dalej: , , Wada"), które ujawni si w cigu terminu okrelonego w czci II. W razie ujawnienia si Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunita na koszt BEKO w sposób uzaleniony od wlaciwoci wady, na zasadach i w zakresie okrelonym w niniejszych Warunkach Gwarancji. BEKO zobowizuje si do usunicia Wady poprzez dokonanie nieodplatnej naprawy lub wymiany Urzdzenia, bd te reklamacja zgloszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Uytkownika. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CEG5301X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CEG5301X.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag