Instrukcja obsługi AMICA CD 1011

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AMICA CD 1011. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AMICA CD 1011 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AMICA CD 1011


AMICA CD 1011 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (565 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AMICA CD 1011

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby zminimalizowa ryzyko powstania poaru, poraenia prdem lub uszkodzenia ciala: l Urzdzenie w czasie pracy nagrzewa si. Aby unikn poparze nie dotykaj chromowanej czci kolby oraz innych metalowych powierzchni. L Nigdy nie uywaj ekspresu do kawy jeli zbiornik na wod nie jest napelniony. L Dzieci nie zdaj sobie sprawy z niebezpieczestw, które mog powsta podczas uywania urzdze elektrycznych; dlatego trzymaj ekspres do kawy poza zasigiem dzieci. [. . . ] w bojlerze pa nuje wysokie cinienie i moe doj do poparzenia par lub wod. L Aby zmniejszy cinienie wewntrz bojlera, po sko czonej pracy ustaw pokrtlo funkcyjne na funkcj spieniania, z dyszy zacznie si wydoobywa para i cinienie si zmniejszy. Kolb naley trzyma tylko za uchwyt, schlodzi j mona pod strumieniem bie cej wody. Automatyczna funkcja wylczenia: Jeeli urzdzenie parzy kaw, lub generuje par przez 25 minut, wylczy si ono automatycznie. W tym wy padku aby ponownie uy urzdzenia naley przekr ci pokrtlo w pozycj PAUSE lub OFF, a nastpnie wybra odpowiedni funkcj. ROZPAKOWANIE Urzdzenie na czas transportu zostalo zabezp iec zone przed uszkod zeniem. po rozpa kowaniu urzdzen ia prosim y Pastwa o usunic ie elementów opakowan ia w spos ób niezagraajcy rodowis ku. Wszystkie materialy zastosow an e do opakowan ia s nieszkodliwe dla rodowiska na turalneg o, w 100% nadaj si do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Sitko na 1, 2 lub 4 filianki kawy L Po rozpakowaniu urzdzenia upewnij si e zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych ladów uszkodzenia. L Przed pierwszym uyciem umyj w gorcej wodzie wszystkie akcesoria majce kontakt ze skladni kami kawy. Stosujc si do normalnego toku postpo wania przy parzeniu kawy, wylcz funkcj parzenia kawy lecz bez wsypywania kawy do odpowied niego zbiornika. Kolby, przekr kolb w lew stron, umie j w glowicy, po czym przekr j w praw stron w taki Presu, para w tym momencie nie powinna by a tak intensywna i gorca. W czasie pracy nie pozostawiaj urzdzenia bez nadzoru, dodatkowo zachowaj wszelkie rodki Po wykonanej pracy nie naley odkrca nakrtki zbiornika na wod, cinienie oraz wysoka Zachowaj szczególn ostrono gdy chromowany element kolby jest bardzo gorcy. W tym celu zwolnij blokad filtra znajdujc si na kolbie po czym od wró kolb by filtr mógl wypa. L Jeeli chcesz zrobi kolejn porcj kawy, wykonaj wszystkie kroki z punktów , , Uytkowanie" oraz , , Funkcja parzenia kawy" z zachowaniem rodków ostronoci. - Chromowana cz kolby, filtr oraz glowica parzenia po procesie parzenia kawy s gorce, nie naley ich dotyka. - Naley upewni si, e kolba jest odpowiednio wkrcona do glowicy parzenia, zapobiegnie to wykrceniu si kolby pod wplywem drga. Po rozpoczciu podgrzewania moliwe jest skraplanie i kapanie wody z dyszy - wtedy najlepiej podstawi jakie inne naczynie do którego ta woda bdzie kapa, a dopiero gdy zacznie wydobywa si para podstawi filiank z mlekiem L Kontynuuj spienianie mleka przez okolo 1 minut, wykonujc przy tym ruchy kolowe tak, by dysza Presu, para w tym momencie nie powinna by a tak intensywna i gorca. Po wykonanej pracy nie naley odkrca nakrtki zbiornika na wod, cinienie oraz wysoka Dla lepszego efektu wizualnego najlepiej uy przeroczystej filianki dziki czemu bdzie mona zauway warstwy piany mleka oraz kawy. Eby nie doprowadzi do uszkodzenia urzdzenia naley po kadym spienianiu lub parzeniu kawy wlewa odpowiedni ilo czystej wody do bojlera, szczególowy opis znajduje si w dziale , , Przed pierwszym uyciem". [. . . ] L Nasz ekspres wyposaony jest w ruchom dysz spieniacza, mona ni swobodnie zmienia pozy cj dla latwiejszego spienienia mleka. Typ Napicie znamionowe Moc znamionowa Cinienie Klasa ochrony przeciwporaeniowej Przewód zasilajcy System Super Crema Bojler ze stali szlachetnej Ruchoma dysza z par Zbiornik na wod Pojemno zbiornika uytkowa / maksymalna Powlekany uchwyt filtra Filtr kawy Ubijak do kawy / miarka do kawy To urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2012/19/UE oraz polsk Ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekrelonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten, po okresie jego uytkowania, nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AMICA CD 1011

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AMICA CD 1011.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag