Instrukcja obsługi ALPINA AL5 51 SAQ

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ALPINA AL5 51 SAQ. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ALPINA AL5 51 SAQ będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ALPINA AL5 51 SAQ


ALPINA AL5 51 SAQ : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (7667 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ALPINA AL5 51 SAQ

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] W przypadku odstpienia lub wypoyczenia maszyny osobom trzecim, naley upewni si, e uytkownik zapoznal si z instrukcjami uytkowania zawartymi w niniejszej instrukcji obslugi. Nie zaklada szali, koszul, naszyjników, bransoletek i innych akcesoriów wiszcych lub wyposaonych w sznurki, które moglyby zaplta si w maszyn lub w inne przedmioty i materialy znajdujce si w miejscu pracy. To wszystko, co mogloby zosta wyrzucone przez maszyn lub spowodowa uszkodzenie urzdzenia tncego/czci obracajcych si (kamienie, galzie, druty stalowe, koci, itp. Przechowywa paliwo w homologowanych zbiornikach na paliwo, w miejscach bezpiecznych, z dala od ródel ciepla czy ognia. [. . . ] Nie wolno modyfikowa ustawie silnika, ani nadmiernie zwiksza obrotów silnika. Nie przecia maszyny i nie uywa jej do wykonywania cikich prac; uycie odpowiedniego urzdzenia obnia ryzyko wypadków i polepsza jako pracy. Zuyte lub uszkodzone czci musz by wymienione, nie mog by nigdy naprawiane. Naley stosowa wylcznie oryginalne czci zamienne: uycie nieoryginalnych czci zamiennych i/ lub nieprawidlowo zamontowanych wystawia na ryzyko bezpieczestwo maszyny, moe spowodowa wypadki lub obraenia osobiste i zwalnia producenta od wszelkich zobowiza lub odpowiedzialnoci. W celu ograniczenia ryzyka poaru, regularnie sprawdza, czy nie wystpuj wycieki oleju i/lub paliwa. Podczas czynnoci regulacyjnych maszyny, naley zachowa ostrono, aby zapobiec uwizieniu palców pomidzy urzdzeniem tncym w ruchu i czciami stalymi maszyny. Nie przechowywa maszyny z benzyn w zbiorniku, w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa moglyby przedosta si do plomienia, iskry lub ródla wysokiej temperatury. Poziom halasu i drga podany w niniejszych instrukcjach stanowi maksymaln dopuszczaln warto tych parametrów podczas uytkowania maszyny. Stosowanie le wywaonego narzdzia tncego, zbyt wysoka prdko, nieprawidlowe wykonywanie konserwacji lub jej brak wplywaj w istotny sposób na zwikszenie emisji halasu i poziomu drga. W zwizku z powyszym naley powzi rodki zapobiegawcze majce na celu usunicie ewentualnych skutków zbyt wysokiego halasu i nadmiernych drga, wykonywa regularn konserwacj urzdzenia, stosowa ochronniki sluchu oraz robi przerwy podczas pracy. Przestrzega skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczcych usuwania opakowa, zniszczonych czci, czy jakichkolwiek innych elementów zanieczyszczajcych rodowisko;odpady te nie mog by wyrzucane do mieci, ale musz by oddzielone i skladowane w odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które przeprowadz utylizacj tych materialów. Po ostatecznym zaniechaniu uywania maszyny, nie porzuca jej w rodowisku, lecz zwróci si do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowizujcymi lokalnymi przepisami. Zasadnicz czci maszyny jest silnik, który napdza urzdzenie tnce poruszajce si pod obudow wyposaon w kola i uchwyt. Maszyna zostala skonstruowana w taki sposób, aby operator byl w stanie j prowadzi oraz uruchamia podstawowe systemy sterowania, znajdujc si z tylu uchwytu, w bezpiecznej odlegloci od wirujcego urzdzenia tncego. W przypadku oddalenia si operatora od maszyny, po uplywie kilku sekund nastpuje zatrzymanie silnika oraz wirujcego urzdzenia tncego. uytkowanie zgodne z przeznaczeniem i niewlaciwe uytkowanie Niniejsza maszyna zostala zaprojektowana i skonstruowana w celu koszenia trawy w ogrodach i obszarach trawiastych. Jakiekolwiek inne zastosowanie moe okaza si niebezpieczne i powodowa szkody wobec osób i/lub obiektów. WANE Niewlaciwe uytkowanie maszyny prowadzi do utraty gwarancji i zwalnia producenta od wszelkiej odpowiedzialnoci, obciajc uytkownika wszelkimi zobowizaniami wynikajcymi ze szkód lub obrae ciala wlasnych lub wobec osób trzecich. Niniejsza maszyna jest przeznaczona do uytku przez konsumentów, czyli nieprofesjonalnych operatorów. niniejsza maszyna jest przeznaczona "do uytku hobbystycznego". Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, czy naprawczych, naley odlczy fajk wiecy i przeczyta instrukcj obslugi. Nie dopuszcza, aby podczas uytkowania maszyny osoby postronne przebywaly na obszarze pracy. [. . . ] Nikdy nedovote, aby stroj pouzívali deti alebo osoby, ktoré nie sú dokonale oboznámené s pokynmi na jeho pouzitie. Zabezpecte, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali osoby, deti a zvieratá. V prípade poskodenia alebo nehody pocas pracovnej cinnosti okamzite zastavte motor a oddiate stroj, aby sa zabránilo alsím skodám; v prípade nehôd s ublízením na zdraví tretích osôb okamzite poskytnite prvú pomoc, najvhodnejsiu pre danú situáciu a obráte sa na Zdravotné Stredisko ohadne potrebného osetrenia. Odstráte akékovek úlomky, ktoré by mohli spôsobi skody a porani osoby alebo zvieratá, ponechané bez dozoru. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ALPINA AL5 51 SAQ

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ALPINA AL5 51 SAQ.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag