Instrukcja obsługi SONY DPF-D95

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY DPF-D95. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY DPF-D95 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY DPF-D95


SONY DPF-D95 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2684 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY DPF-D95 (2285 ko)
   SONY DPF-D95 (4911 ko)
   SONY DPF-D95 annexe 2 (2780 ko)
   SONY DPF-D95 annexe 1 (4911 ko)
   SONY DPF-D95 annexe 3 (2285 ko)
   SONY DPF-D95 DATASHEET (470 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY DPF-D95

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 4-174-745-PL (1) Bezpieczestwo Cyfrowa ramka na DPF-D75/D85/D95/E75 Przygotowywanie ramki do pracy Wywietlanie obrazów Uycie rónych funkcji Rozwizywanie problemów Informacje dodatkowe Instrukcja obslugi Przed rozpoczciem eksploatacji tego urzdzenia prosimy o dokladne zapoznanie si z niniejsz instrukcj. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszloci. Zapis uytkownika Symbol modelu i numer seryjny s podane z tylu urzdzenia. Dane te mog by potrzebne w przypadku kontaktowania si z Sony w sprawach dotyczcych tego produktu. Model: DPF-D75/D85/D95/E75 Numer seryjny: ________________________ Oferta produktów zaley od kraju i regionu. © 2010 Sony Corporation OSTRZEENIE Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem, nie wystawia urzdzenia na deszcz i chroni je przed wilgoci. [. . . ] · Nie wylcza ramki ani nie odlcza od niej zasilacza sieciowego, zanim wskanik trybu czuwania zapali si na czerwono. W razie odlczenia si wtyczki naley j wsun w zasilacz a do zablokowania, jak pokazano na ilustracji. · Ksztalt wtyczki zaley od miejsca zakupu ramki. Wlczanie ramki 1 2 Wlcz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda DC IN 5 V z tylu ramki. Wlcz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego. Ramka wlcza si automatycznie. Do gniazda DC IN 5 V Wtyk zasilajcy Przewód zasilajcy Zasilacz sieciowy Wtyczka zasilacza Do gniazdka sieciowego W przypadku odlczenia si wtyczki zasilacza Zakladanie wtyczki zasilacza Zaló wtyczk zasilacza na zasilacz w opisany poniej sposób: Po wlaciwym wsuniciu wtyczki zasilacza nastpuje zablokowanie zapadki PUSH. 12 PL Wyjmowanie wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego Jeli wtyczka zasilacza pozostanie w gniazdku sieciowym, naley j wyj w nastpujcy sposób, nie uywajc adnych narzdzi: Metalowe styki z tylu wtyczki zasilacza. · Niedelikatne obchodzenie si z zasilaczem moe spowodowa, e wtyczka odlczy si od zasilacza i pozostanie w gniazdku sieciowym. W takim przypadku naley chwyci wtyczk suchymi rkami w sposób pokazany na ilustracji i wyj j z gniazdka. Uwaa, aby nie dotkn metalowych styków z tylu wtyczki zasilacza. · Po sprawdzeniu, e nie wystpuje aden problem z zasilaczem sieciowym i wtyczk, naley wsun wtyczk w zasilacz a do zablokowania. · W razie problemu z zasilaczem sieciowym lub wtyczk naley zleci napraw stacji serwisowej Sony. Przygotowywanie ramki do pracy Dzialanie w stanie pocztkowym Kiedy ramka zostanie wlczona, pojawi si ekran pocztkowy. zWskazówki x Kiedy ramka nie jest uywana Jeli przez 10 sekund nie zostanie uyta adna funkcja ramki, wlczy si tryb demonstracyjny. x Wylczanie trybu demonstracyjnego Nacinicie dowolnego przycisku z wyjtkiem przycisku zasilania spowoduje powrót do ekranu pocztkowego. 13 PL Nastawianie zegara P Wskazówka Przyciski B/b nie dzialaj, gdy jest wybrany widok zegara i kalendarza (Clock and calendar) (strona 16). 1 Nacinij przycisk MENU i przyciskami B/b wska zakladk (Settings). v/V [Date/time Settings] , (ENTER) 2 3 Przyciskami v/V wska wariant [Time] , (ENTER). Wybierz warto przyciskami v/V. Po zakoczeniu (ENTER) wybierania ustawie , Nacinij przycisk MENU. W tym samym oknie, wykonujc t sam procedur, mona wybra nastpujce ustawienia: Regulowane ustawienia ·Date (data) ·Date Display Order (kolejno wywietlania elementów daty: Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y) ·First day of the week (dzie rozpoczynajcy tydzie: Sunday (niedziela) / Monday (poniedzialek)) ·12hr/24hr display (system zegara, 12 hours/24 hours) 14 PL Wywietlanie obrazów Wkladanie karty pamici Starannie wló kart pamici do odpowiedniego gniazda, trzymajc j stron z opisem do siebie (patrzc od tylu ramki). PUwaga Chcc uy jednego z wymienionych poniej rodzajów kart pamici, naley wloy kart do odpowiedniego adaptera. Zgodnie z ponisz ilustracj, pokazanych kart pamici naley uywa po wloeniu do odpowiedniego adaptera. xD-Picture Card (gniazdo A) 1miniSD / miniSDHC 1 Karta SD (gniazdo A) Adapter na karty miniSD / miniSDHC Wywietlanie obrazów 2microSD / microSDHC , , Memory Stick" (gniazdo A) 2 Adapter na karty microSD / microSDHC 3, , Memory Stick Micro" , , Memory Stick Duo" (gniazdo B) Adapter , , M2" (standardowa wielko) Lampka dostpu Po wloeniu karty pamici Automatycznie wywietlane s obrazy z karty pamici. 3 Adapter , , M2" (wielko Duo) Po wylczeniu zasilania w czasie wywietlania obrazów Ponowne wlczenie zasilania rozpocznie dalsze wywietlanie tych samych obrazów. PUwaga W trybie widoku zegara i kalendarza (Clock and calendar) lampka dostpu nie bdzie miga nawet po wloeniu karty pamici. Jeli nie miga lampka dostpu Wyjmij kart, sprawd jej uloenie i ponownie wló. Informacja o gniazdach A i B Po wloeniu kart pamici do obu gniazd (A i B) ramka bdzie dziala niewlaciwie. 15 PL Zmienianie trybu wywietlania 1 Nacinij przycisk odpowiadajcy danemu widokowi. Przyciski VIEW MODE PUwaga Po trwajcej okrelony czas przerwie w uytkowaniu ramki automatycznie zostanie wybrany styl, na którym znajduje si kursor. Wywietlacz przelczy si na wybrany widok. 2 Przyciskami B/b/v/V wska dany wariant, po czym nacinij przycisk (ENTER). Pojawi si ekran trybu wywietlania. Grupa Style Single view, Multi image view, Clock view, Calendar view, Time Machine, Random view Clock1 do Clock11 Calendar1 do Calendar3, Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi Calendar Entire image, Fit to screen, Entire image (with Exif), Fit to screen (with Exif) Index 1 do Index 3 Indeks z Wskazówka Opisy stylów: . CD-ROM (podrcznik) strona 17 do 20 Informacja o kalendarzach Warianty Lunar Calendar, Arabic Calendar i Farsi Calendar pojawiaj si tylko wówczas, gdy za pomoc parametru Language Setting jest wybrany odpowiedni jzyk. Pokaz slajdów Zegar i kalendarz 16 PL Informacje wywietlane na ekranie LCD 4Informacja o ustawieniach Ikony Znaczenie Wskanik ochrony Wskanik skojarzonego pliku (wywietlany, gdy istnieje skojarzony plik z filmem lub miniatur do wyslania e-mailem. ) Wywietlana po oznaczeniu obrazu. 5Numer obrazu (numer folderu-pliku) Wywietlane s nastpujce informacje: 1Sposób wywietlania (w trybie Single view) ­ Entire image ­ Fit to screen ­ Entire image (with Exif) ­ Fit to screen (with Exif) 2Numer wywietlanego obrazu / Liczba obrazów Nonik bdcy ródlem wywietlanego obrazu jest wskazywany w nastpujcy sposób: Ikony Znaczenie ródlo: wewntrzna pami ródlo: , , Memory Stick" ródlo: SD ródlo: xD-Picture Card 3Szczególy dotyczce obrazu Wywietlany, gdy obraz jest zgodny ze standardem DCF. Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku zostal uyty komputer i nazwa ta zawiera znaki inne ni litery i cyfry, to ramka moe wywietla niewlaciw nazw pliku. W przypadku plików utworzonych w komputerze lub innym urzdzeniu mona ponadto wywietli maksymalnie 10 pocztkowych znaków nazwy pliku. Uwaga Wywietla mona tylko znaki alfanumeryczne. 6Data / godzina wykonania zdjcia Wywietlanie obrazów ­ Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW) ­ Liczba pikseli (szeroko × wysoko) ­ Nazwa producenta urzdzenia bdcego ródlem obrazu ­ Model urzdzenia bdcego ródlem obrazu ­ Czas otwarcia migawki (np. +0. 0EV) ­ Informacja o obrocie 17 PL Uycie rónych funkcji z Wskazówki x Importowanie Liczba obrazów zapisywanych w wewntrznej pamici: · Przy ustawieniu , , Resize": okolo 500 obrazów · Przy ustawieniu , , Original": liczba obrazów zaley od wielkoci plików ze ródlowymi obrazami. Róne funkcje · Importowanie obrazu (karta pamici b wewntrzna pami) · Eksportowanie obrazu (wewntrzna pami b karta pamici) · Kasowanie obrazu · Oznaczanie obrazu x Eksportowanie Karty pamici nierozpoznawane przez ramk maj szary kolor i nie mona ich wybra. 1 2 3 PUwagi x Podczas eksportowania / kasowania Unika wykonywania wymienionych poniej czynnoci. · Wylczanie zasilania · Wyjmowanie karty pamici · Wkladanie innej karty Kiedy wywietlany jest dany obraz, nacinij przycisk MENU, po czym przyciskami B/b wska zakladk (Editing). Wybierz z menu dany wariant (Import / Export / Delete / Marking) i nacinij przycisk (ENTER). all images] (wszystkie obrazy), po czym nacinij przycisk (ENTER). (, , . . . " oznacza odpowiednie polecenie: , , Import", , , Export" lub , , Delete". ) [. . . Powtarzaj t czynno dla kolejnych obrazów. x Przy kasowaniu Kiedy rozpocznie si kasowanie, skasowanych obrazów nie mona ju odzyska nawet po zatrzymaniu kasowania. x Przy oznaczaniu · Zapisywane s tylko oznaczenia obrazów z wewntrznej pamici. · Oznaczenia obrazów z karty pamici zostan skasowane po wylczeniu zasilania lub zmianie urzdzenia odtwarzajcego. Aby zrezygnowa z wyboru: Wska obraz i nacinij przycisk (ENTER). Po zakoczeniu wybierania obrazów nacinij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe. 18 PL [. . . Nacinij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe. 4 Przyciskami v/V wska wariant [Yes], po czym nacinij przycisk (ENTER). Sortowanie obrazów (filtr) 1 2 Podczas wywietlania danego obrazu nacinij przycisk SORT. [. . . ] Zaleca si fizyczne zniszczenie usuwanej ramki. Skraplanie pary wodnej Jeli ramka zostanie bezporednio przeniesiona z zimnego do cieplego miejsca albo wstawiona do bardzo cieplego lub wilgotnego pomieszczenia, w jej wntrzu moe si skropli para wodna. Ramka moe wtedy nie dziala wlaciwie, a dlugotrwale próby jej uycia gro awari. Jeli nastpi skroplenie pary wodnej, odlcz od ramki zasilacz sieciowy i nie uywaj jej przynajmniej przez godzin. 28 PL Dane techniczne x Ramka na zdjcia Ekran LCD Panel LCD: DPF-D75/E75: 18 cm / 7, 0", aktywna matryca TFT DPF-D85: 20 cm / 8, 0", aktywna matryca TFT DPF-D95: 23 cm / 9, 0", aktywna matryca TFT Calkowita liczba pikseli: DPF-D75/E75: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) DPF-D85: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) DPF-D95: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) Efektywna wielko wywietlacza Wspólczynnik ksztaltu wywietlacza: 16:10 Wielko ekranu LCD: DPF-D75/E75: 17, 3 cm / 6, 8" DPF-D85: 18, 8 cm / 7, 4" DPF-D95: 21, 1 cm / 8, 3" Calkowita liczba pikseli: DPF-D75/E75: 1 105 920 (768 × 3 (RGB) × 480) DPF-D85: 1 036 800 (720 × 3(RGB) × 480) DPF-D95: 1 036 800 (720 × 3(RGB) × 480) Trwalo podwietlenia ekranu LCD 20 000 godzin (do czasu zmniejszenia si jasnoci podwietlenia o polow) Zlcza wejciowe i wyjciowe Zlcze USB (typ B, Hi-Speed USB) Gniazda Gniazdo , , Memory Stick PRO" (standardowa wielko / Duo) / SD / MMC / xD-Picture Card Obslugiwane formaty plików z obrazami JPEG: Zgodno z DCF 2. 0, zgodno z Exif 2. 21, JFIF*1 TIFF: Zgodno z Exif 2. 21 BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32 bity) RAW (tylko podgld*2): SRF, SR2, ARW (wersja 2. 0 lub nisza) (Pewne formaty plików nie s obslugiwane. ) Maksymalna liczba wywietlanych pikseli 8000 (poziomo) × 6000 (pionowo)*3 System plików FAT12 / 16 / 32, sektor o wielkoci 2 048 bajtów lub mniejszy Nazwa pliku z obrazem Format DCF, 256 znaków, do 5. poziomu Maksymalna liczba obslugiwanych plików 4999 na kart pamici Pojemno wewntrznej pamici*4 256 MB (Moliwo zapisu okolo 500 obrazów*5) Zasilanie Gniazdo DC IN, napicie stale 5 V Pobór mocy Model podczas pracy lcznie z zasilaczem sieciowym 6, 6 W 6, 4 W Informacje dodatkowe DPF-D75/D85/ przy maksymalnym D95/E75 obcieniu normalny tryb* * , , Normalny tryb" oznacza wywietlanie pokazu slajdów zloonego z obrazów z wewntrznej pamici, przy standardowych ustawieniach, bez wkladania karty pamici ani podlczania urzdzenia zewntrznego. Temperatura w rodowisku pracy 5 °C do 35 °C 29 PL Wymiary DPF-D75/E75: [Z wloon nók] Okolo 212 × 142 × 115, 2 mm (szer. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY DPF-D95

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY DPF-D95.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag