Instrukcja obsługi SMEG KET900CHXE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG KET900CHXE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG KET900CHXE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG KET900CHXE


SMEG KET900CHXE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3591 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG KET900CHXE (3539 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG KET900CHXE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Uwaga: Elementy oznaczone symbolem “(*)” wchodzą wyłącznie w skład wybranych modeli, w pozostałych przypadkach powinny być zakupione osobno. Ostrzeżenia Przed każdym rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki lub odłączenie głównego bezpiecznika pomieszczenia. W trakcie wykonywania wszystkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy używać rękawice robocze. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku nie niższym niż 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub pozbawione doświadczenia czy niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że pozostaną pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i zrozumieją niebezpieczeństwa z nim związane. 69 Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci pozostawione bez opieki. [. . . ] W razie konieczności wyczyścić filtr/filtry smaru, aby utrzymać dobrą wydajność filtra smaru. Używać maksymalnej średnicy systemu wentylacyjnego wskazanej w niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji hałasu. Nie dokręcenie śrub oraz urządzeń mocujących zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenia natury elektrycznej. 70 Obsługa Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz) bądź jako pochłaniacz (opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Instalacja okapu Okap pracujący jako wyciąg Opary są usuwane na zewnątrz rurą odprowadzającą zamocowaną do kołnierza łączeniowego. Średnica rury odprowadzającej musi być równa średnicy kołnierza łączeniowego. Rura odprowadzająca nie jest dostarczona w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić. W części poziomej, rura musi mieć lekką inklinację do góry (około 10°), tak aby ułatwić przepływ powietrza na zewnątrz. Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to muszą one zostać zdjęte. Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego rurą odprowadzającą o średnicy odpowiadającej rozmiarowi wylotu z okapu (kołnierz łączeniowy). Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolności zasysania oraz drastyczne zwiększenie hałaśliwości okapu. Używać przewodu o jak najmniejszej liczbie zagięć (maksymalny kąt zagięcia: 90°). Materiał przewodu musi być zgodny z obowiązującymi normami. Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 50cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego. Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować się do takich wskazań. Połączenie elektryczne Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji. Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji. Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany. W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze obsługi serwisowej. Instalacja okapu Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr węglowy. Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina. Modele okapów, które nie posiadają wentylatora wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu). Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym. Okap pracujący jako pochłaniacz Przed przystąpieniem do instalacji: • Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są stosowne do wybranego miejsca montażu. • Zdemontować filtr węglowy (*), jeżeli znajduje się na wyposażeniu (patrz odpowiedni rozdział). Filtr należy ponownie zamontować tylko wtedy, gdy okap będzie używany w wersji filtrującej. • Sprawdzić, czy wewnątrz okapu nie pozostawiono (z powodów związanych z transportem) dodatkowego materiału dostarczanego wraz z urządzeniem (na przykład woreczków z wkrętami (*), karty gwarancyjnej (*) itp), ewentualnie wyjąć je i zachować. [. . . ] Wkład filtra powinien być w każdym razie wymieniony po upływie nie więcej niż czterech miesięcy. Montaż Włożyć filtr węglowy najpierw z tyłu do metalowej kasety okapu, a następnie zamocować z przodu, za pomocą dwóch pokręteł. Demontaż Wyjąć filtr węglowy obracając pokrętła mocujące do okapu o 90°. Filtr na węgiel ( tylko dla wersji filtrującej) Konserwacja Uwaga!Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania. Czyszczenie okapu Okap należy często czyścić, tak wewnątrz jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą częstotliwością, z którą wykonuje się czyszczenie filtrów tłuszczowych). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG KET900CHXE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG KET900CHXE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag