Instrukcja obsługi SMEG FMI325X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG FMI325X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG FMI325X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG FMI325X


SMEG FMI325X : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1711 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG FMI325X (1490 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG FMI325X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] (c) OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi zostaną uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać do czasu jej naprawy przez personel autoryzowanego punktu serwisowego. ANEKS Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości, może dojść do uszkodzenia jego powierzchni, obniżenia trwałości oraz stworzenia zagrożenia pożarowego. Specyfikacja Model: Napięcie znamionowe: Znamionowa moc wejściowa (mikrofala): Znamionowa moc wyjściowa (mikrofala): Znamionowa moc wejściowa (grill): Wydajność kuchenki: Średnica obrotnicy: Zewnętrzne wymiary (DxSZxW): Waga netto: FMI325X 230V~50Hz 1450 W 900 W 1000 W 25 l Ø 315 mm 595 x 401 x 388 mm Ok. 19. 5 kg 174 PL ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE W celu obniżenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zranienia osób lub ich narażenia na działanie nadmiernego promieniowania mikrofalowego podczas użytkowania kuchenki, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym: 1. Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów lub innych produktów żywnościowych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować. Ostrzeżenie: Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być dokonywane wyłącznie przez personel autoryzowanego punktu serwisowego. [. . . ] Dlatego też, nie wolno demontować urządzenia. Obniżenie ryzyka porażenia osób Instalacja obwodu uziemiającego NIEBEZPIECZEŃSTWO PL 3. W przypadku zabrudzenia, dokładnie wyczyścić drzwi i uszczelkę oraz sąsiednie elementy przy pomocy zwilżonej szmatki. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Nieprawidłowe uziemienieurządzenia może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Nie należy wkładać wtyczki do gniazda sieciowego dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione. CZYSZCZENIE Urządzenie musi być uziemione. W razie zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym zapewniając drogę dla odpływu prądu elektrycznego. Niniejsze urządzenie posiada kabel zasilający wyposażony w przewód uziemiający i odpowiednią wtyczkę. Wtyczkę należy umieścić w prawidłowo zainstalowanym i uziemionym gniazdku elektrycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego uziemienia u rządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu. Jeżeli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, należy stosowaćwyłącznie przedłużacze trzyżyłowe Należy pamiętać o odłączen iu kuchenki od zasilania elektrycznego. Wyczyścić wnętrze kuchenki po użyciu przy pomocy lekko zwilżonej szmatki. Wyczyścić akcesoria w wodzie z dodatkiem mydła. 180 PL wyposażone we wtyczkę z dwoma bolcami i otwór uziemiający z dwiema płytkami uziemiającymi. Gniazdo przedłużacza powinno posiadać dwa otwory i bolec uziemiający lub styki uziemiające pasujące do wtyczki przewodu zasilającego kuchenki. 1. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu określonemu na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi zostać zainstalowane, a kabel łączący może być wymieniony jedynie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli wtyczka nie jest już dostępna w wyniku instalacji, od strony instalacji musi być umieszczony przełącznik izolacyjny wraz z przerwą stykową w wielkości przynajmniej 3mm. Nie wolno używać adapterów, rozgałęziaczy ani przedłużaczy. Powierzchnia kuchenki może być gorąca w trakcie jej pracy. 184 PL Instrukcje obsługi 1. Ustawienia zegara Gdy zasilanie zostanie podłączone do mikrofalówki, wyświetli się „0:00”, a brzęczyk zadzwoni raz. 1) Nacisnąć „ ", godzina zacznie migać . 2) Wciśnij “ ” lub “ ” , aby wyregulować godzinę, wprowadzony czas powinien wynosić pomiędzy 0--23. 3) Nacisnąć „ ", minuty zaczną migać. 4) Wciśnij “ ” lub “ ” , aby wyregulować minuty, wprowadzony czas powinien wynosić pomiędzy 0--59. ", aby zakończyć ustawianie zegara. „:" zacznie migać, a czas się podświetli. 5) Nacisnąć „ Uwaga: 1) Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie działał w chwili podłączenia do zasilania. 2) Jeżeli w trakcie procesu ustawiania zegara, naciśniesz „ do poprzedniego stanu. Gotowanie w mikrofalówce Nacisnąć „ wciśnij “ P ", wyświetli się „P100". Nacisnąć „ P " raz jeszcze i ", aby potwierdzić i ” lub “ ” , aby wybrać żądane zasilanie oraz „P100", „P80" „P50", „P30" lub „P10" wyświetli się dla każdego dodatkowego naciśnięcia. [. . . ] 1) Wciśnij “ ” zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż wyświetli się „A-6". ", aby potwierdzić. 2) Nacisnąć „ 187 PL 3) Wciśnij “ 4) Nacisnąć „ ” lub “ ” , aby wybrać wagę ryby, aż pojawi się „350". ", aby rozpocząć gotowanie. Karta menu: Menu A-1 Pizza Waga 200g 400g Wyświetlacz 200 400 A-2 Mięso A-3 Warzywa A-4 Marakon 250g 350g 450g 200g 300g 400g 50g (z 450 zimnej wody) 250 350 450 200 300 400 50 100g (z 800 zimnej wody) 200g 400g 600g 250g 350g 450g 1 (120ml) 2 (240ml) 100 200 400 600 250 350 450 1 2 3 50 100 A-5 Ziemniaki A-6 Ryba A-7 Drinken A-8 Prażona kukurydza 3 (360ml) 50g 100g 188 PL 8. Czasomierz kuchenny (1)Naciśnij przycisk " " (2) Wciśnij “ 95 minut). ” lub “ raz, LED wyświetli 00:00. ”, aby wprowadzić prawidłowy czas. (Maksymalny czas pieczenia wynosi (4)Po przekroczeniu czasu pieczenia, dzwonek zadzwoni 5 razy. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG FMI325X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG FMI325X.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag