Instrukcja obsługi SKIL FOX 3 EN 1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SKIL FOX 3 EN 1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SKIL FOX 3 EN 1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SKIL FOX 3 EN 1


SKIL FOX 3 EN 1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4133 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SKIL FOX 3 EN 1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aletin daima tüm zımparalama yüzeyini zımpara kağıdı ile kaplayarak kullanın • İki devirli düğme ⑥ -- aleti açık/kapalı konuma F ② şalterini ileriye/geriye getirerek çalıştırabilirsiniz (3 konum) 0 = kapama 1 = düşük devir 2 = yüksek devir -- doğru zımparalama için pozisyon 1'i seçin (üçgen uç G veya özel zımparalama donanımları H, J ya da K ile çalışırken) -- hızlı zımparalamak için pozisyon 2'yi seçin !Com adresinde listelenmiştir) Szlifierki wielofunkcyjne WSTĘP 7220/7226 ÇEVRE • Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayınız (sadece AB ülkeleri için) -- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye gönderilmelidir -- sembol ⑮ size bunu anımsatmalıdır • Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60745, EN 61000, EN 55014, yönetmeliği hükümleri uyarınca 2004/108/EG, 2006/42/ EG, 2011/65/EU • Teknik belgelerin bulunduğu merkez: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL Marijn van der Hoofden Operations & Engineering Olaf Dijkgraaf Approvals Manager • Niniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest do szlifowania na sucho i obróbki końcowej drewna, powierzchni malowanych, plastiku i kitu • Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych • Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi ③ PARAMETRY TECHNICZNE ① ELEMENTY NARZĘDZIA ② A   Talerz szlifierski do szlifowania wielofunkcyjnego B   Talerz szlifierski do szlifowania mimośrodowego C   Płyta podstawy do nasadek szlifujących* D   Śruba talerza E   Klucz sześciokątny F   Przełącznik drugiej prędkości G   Końcówka trójkątna H   Nasadka szczelinowa “Louvre”* J   Elastyczna nasadka szlifująca* Nasadka na palec* K   L   Pokrętło do mocowania nasadek szlifujących* M   Odpylnik N   Przycisk wyjmowania odpylnika P   Króciec do węża odkurzacza Q   Szczeliny wentylacyjne * NIEDOSTĘPNA W STANDARDZIE UYGUNLUK BEYANI BEZPIECZEŃSTWO SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL 05. błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem , pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. [. . . ] Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczynać z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urażeń ciała. Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi. Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi krawędziami tnącymi blokoje się rzadziej i łatwiej się używa. Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. [. . . ] BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BRÚSKY • Zabránte poškodeniu náradia skrutkami, klincami a inými kovovými predmetmi v obrobku; zoberte ich dole prv než začnete pracovať • Elektrickú šnúru udržujte vždy mimo pohybujúcich sa častí nástroja; elektrickú šnúru vždy smerujte dozadu, mimo nástroja • Zaistite obrábaný diel (obrábaný diel uchytený pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku je oveľa bezpečnejší kým v ruke) • Skôr než nástroj položíte, presvedčte sa že je motor vypnutý a že sú všetky pohyblivé súčiastky zastavené • Používajte úplne odmotanú a bezpečnú predlžovaciu šnúru s kapacitou 16 A • V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zastavte okamžite nástroj a vytiahnite zástrčku z nástennej zásuvky • SKIL zabezpečí hladký chod nástroja len ak sa používa pôvodné príslušenstvo • Tento nástroj by nemali používať osoby mladšie ako 16 rokov • Hlasitosť zapnutého prístroja môže byť viac aké 85 dB(A); chráňte si uši ochrannými krycími prostriedkami • Ak je sieťová šnúra poškodená alebo ak sa prereže počas prevádzky, nedotýkajte sa jej ale ju ihneď odpojte z hlavnej elektrickej siete • Nikdy nepoužívajte nástroj ak je šnúra poškodená; šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba • Vždy skontrolujte či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku nástroja (nástroj s menovitým napätím 230V alebo 240V môžete pripojiť aj do siete s napätím 220V) • Tento nástroj sa nehodí na brúsenie vlhkého povrchu • Neobrábajte materiál, ktorý obsahuje azbest (azbest sa považuje za rakovinotvorný materiál) • Prach z materiálu, akým je náter obsahujúci olovo, niektoré druhy dreva, minerály a kovy môže byť škodlivý (styk alebo nadýchanie prachu môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo respiračné ochorenia obsluhy a okolostojacich osôb); používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odsávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť • Určité druhy prachu sú klasifikované ako karcinogénne (akým dubový a bukový prach), a to hlavne v spojení s prísadami pre úpravu dreva; používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odsávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť • Dodržujte stanovené nariadenia pre prácu v prašnom prostredí • Pri brúsení sa tvoria iskry; nepoužívajte prachová schránka/vysávač a dbajte na to, aby sa v pracovnom priestore nezdržovala iná osoba a nebol horľavý materiál • Nedotýkajte sa pohyblivej brúsnej plochy • Nepoužívajte opotrebené, potrhané alebo silne znečistené brúsne plochy • Používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare, priliehavý oblek a v prípade dlhých vlasov aj pokrývku hlavy • Pri nastavovaní alebo výmene príslušenstva vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky POUŽITIE • Brúsne taniere -- nikdy nepoužívajte nástroje bez brúsneho taniera A alebo B, alebo základnej dosky C -- použite správny brúsny tanier podľa zvoleného použitia nástroja (pozrite Rada na použítie) !Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem. 5) SERVIS a) Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SKIL FOX 3 EN 1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SKIL FOX 3 EN 1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag