Instrukcja obsługi SKIL 7455

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SKIL 7455. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SKIL 7455 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SKIL 7455


SKIL 7455 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3371 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SKIL 7455

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. użyte w poniższym tekście pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego). 1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków. [. . . ] 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczynać z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, 48 b) c) d) e) f) g) 4) a) b) c) d) e) alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urażeń ciała. Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków. Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części. W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytujących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane. odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności. Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia. uszkodzony talerz szlifierski natychmiast wymienić (odkręcić/dokręcić 4 śruby talerza B) !Przed przystąpieniem do wymiany talerza szlifierskiego wyjąć wtyk z gniazda sieciowego • Mocowanie papieru ściernego 4 -- założyć papier ścierny VELCRO (“narzepę”) C, jak pokazano -- w razie konieczność powierzchnię talerza szlifierskiego wcześniej oczyścić ! [. . . ] Należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy c) 2) a) Шліфувальна машинка з Nedopusťte, aby ručné elektrické náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento Návod na používanie. šnúru s kapacitou 16 A • Hlasitosť zapnutého prístroja môže byť viac aké 85 dB(A); chráňte si uši ochrannými krycími prostriedkami • Prach z materiálu, akým je náter obsahujúci olovo, niektoré druhy dreva, minerály a kovy môže byť škodlivý (styk alebo nadýchanie prachu môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo respiračné ochorenia obsluhy a okolostojacich osôb); používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odsávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť • Určité druhy prachu sú klasifikované ako karcinogénne (akým dubový a bukový prach), a to hlavne v spojení s prísadami pre úpravu dreva; používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odsávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť • Dodržujte stanovené nariadenia pre prácu v prašnom prostredí • Používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare, priliehavý oblek a v prípade dlhých vlasov aj pokrývku hlavy • Zaistite obrábaný diel (obrábaný diel uchytený pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku je oveľa bezpečnejší kým v ruke) • Pri brúsení sa tvoria iskry; nepoužívajte prachová schránka a dbajte na to, aby sa v pracovnom priestore nezdržovala iná osoba a nebol horľavý materiál POĆAS PRÁCE • Elektrickú šnúru udržujte vždy mimo pohybujúcich sa častí nástroja; elektrickú šnúru vždy smerujte dozadu, mimo nástroja • Nedotýkajte sa pohyblivej brúsny list • V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zastavte okamžite nástroj a vytiahnite zástrčku z nástennej zásuvky • Ak je sieťová šnúra poškodená alebo ak sa prereže počas prevádzky, nedotýkajte sa jej ale ju ihneď odpojte z hlavnej elektrickej siete PO PRÁCI • Skôr než nástroj položíte, presvedčte sa že je motor vypnutý a že sú všetky pohyblivé súčiastky zastavené BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BRÚSKY VŠEOBECNE • Tento nástroj by nemali používať osoby mladšie ako 16 rokov • Tento nástroj sa nehodí na brúsenie vlhkého povrchu • Nikdy nepoužívajte nástroj ak je šnúra poškodená; šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba • Neobrábajte materiál, ktorý obsahuje azbest (azbest sa považuje za rakovinotvorný materiál) • Pri nastavovaní alebo výmene príslušenstva vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky PRÍSLUŠENSTVO • SKIL zabezpečí hladký chod nástroja len ak sa používa pôvodné príslušenstvo • Nepoužívajte opotrebené, potrhané alebo silne znečistené brúsnych listov PRED POUŽITÍM • Vždy skontrolujte či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku nástroja • Zabránte poškodeniu náradia skrutkami, klincami a inými kovovými predmetmi v obrobku; zoberte ich dole prv než začnete pracovať • Používajte úplne odmotanú a bezpečnú predlžovaciu 66 POUŽITIE • Brúsne taniere -- nikdy nepoužívajte nástroje bez brúsneho taniera A !Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem. 5) SERVIS a) Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SKIL 7455

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SKIL 7455.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag