Instrukcja obsługi PANASONIC SDZX2522

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC SDZX2522. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC SDZX2522 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC SDZX2522


PANASONIC SDZX2522 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (21098 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC SDZX2522

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] L Nie wolno używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone lub wtyczka sieciowa jest niedokładnie podłączona do gniazdka sieciowego. É eśli przewód zasilający jest uszkodzony, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on J wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. L Nie wolno dotykać lub zakrywać otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia. L To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile zajmują się tym pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie przeszkolenie odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia. [. . . ] U ● wolno przechowywać w formie do pieczenia żadnych Nie składników ani pieczywa. grzałka UWAGA Celem uniknięcia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym , pożarem , oparzeniem , obrażeniami lub uszkodzeniem mienia. L Nie należy ustawiać urządzenia w następujących miejscach: ● a nierównych powierzchniach, na urządzeniach N elektrycznych, takich jak lodówka, na takich materiałach jak obrusy lub na dywanach, itp. — W miejscu, gdzie może zostać opryskane wodą lub w pobliżu źródła ciepła. mieścić urządzenie na twardej , suchej , czystej , U płaskiej odpornej na ciepło powierzchni roboczej co najmniej 10 cm od krawędzi powierzchni roboczej i co najmniej 5 cm od przylegających ścian oraz innych przedmiotów. PL4 Wnętrze pokrywy Ten symbol umieszczony na urządzenia oznacza „Powierzchnia, która może być gorąca i nie należy dotykać jej bez zachowania szczególnej ostrożności”. PL5 Nazwy części i instrukcje  Dozownik bakalii Składniki umieszczone w dozowniku rodzynek i orzechów będą dozowane do formy na chleb automatycznie, po wybraniu menu 3, 4, 5, 8, 16, 23, 24, 26 i 35. Urządzenie Panel dotykowy i wyświetlacz n Stan pracy n Pokazywanie czasu Pokrywa dozownika W celu otwarcia pokrywy dozownika nacisnąć i przytrzymać pokrywę i chwycić żebro z boku pokrywy dozownika. Wyświetlane dla bieżącej fazy programu oprócz “ ” i “ ”. (Menu 4, 5, 14, Z 24, 33) ● apewnia wskazanie wykonania zdrapywania lub kształtowania Z powierzchni w czasie operacji. — przypadku manualnego dodawania W składników, wyświetlany jest czas pozostały do chwili, kiedy konieczne będzie ich dodanie w danym programie. — Wymagany pewne kroki ręczne w menu, na wyświetlaczu wskazany zostanie czas do rozpoczęcia procesu po dotknięciu ikony „Start”. Otwory wentlacyjne Dozownik drożdży Pokrywa n Wielkość wypieku Nóż do wyrabiania ciasta Nóż do wyrabiania ciasta (menu mąka żytnia) Spust dozownika bakalii Dotknij tej ikony w celu wyboru wielkości wypieku. dostępne menu , patrz strona PL4 dokumentu „PODRĘCZNIK OBSŁUGI I RECEPTURY”. € XL n Przyrumienienie Dotknij tej ikony w celu wybrania koloru przyrumienienia. dostępne menu , patrz strona PL4-5 dokumentu „PODRĘCZNIK OBSŁUGI I RECEPTURY”. € Medium (średnie) • Light (jasne) • Dark (ciemne) • a rysunku widoczne są N wszystkie komunikaty i symbole, ale podczas pracy wyświetlane będą tylko właściwe dla danej sytuacji. Polski n Start n Stop Dotknij tej ikony w celu uruchomienia programu. ) • Nawet jeśli podczas pracy dotknięta zostanie ikona „Stop”, urządzenie może przywrócić poprzednią procedurę przy miganiu wskazania. (15 mL) (5 mL) 1) tuknij raz ikonę „Menu”, aby przejść do trybu S ustawień. (W celu szybszego przejścia dalej przytrzymaj ikonę po wykonaniu kroku 1. N Timer ● stawienie timera opóźniającego (ustawienie czasu, po którym wypiek U ma być gotowy). [. . . ] Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt. FÖRSIKTIGHET Viktig information ● nvänd inte apparaten utomhus, i rum med hög A luftfuktighet och forcera inte heller delarna på bilden till höger för att undvika felfunktioner och deformationer. É lacera apparaten på en fast, torr, ren och jämn P värmebeständig bänkskiva minst 10 cm från bänkskivans kant och minst 5 cm från intilliggande väggar och övriga föremål. sE4 FÖRSIKTIGHET Insidan av locket Svenska Denna symbol på apparaten indikerar “Het yta och bör inte vidröras utan försiktighet”. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC SDZX2522

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC SDZX2522.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag