Instrukcja obsługi PANASONIC RF2400EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC RF2400EG. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC RF2400EG będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC RF2400EG


PANASONIC RF2400EG : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (156 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC RF2400EG

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] POLSKI Ostrzeëenia ≥Jeëeli urzàdzenie nie bèdzie uëywane przez dìuëszy okres czasu, lub bèdzie uëywane tylko przy zasilaniu z sieci, prosimy usunàã wszystkie baterie, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu urzàdzenia w wyniku moëliwego wycieku elektrolitu z baterii. [. . . ] ≥Gdy urzàdzenie nie jest uëywane , wyjmij wtyczkè sieciowà z gniazdka. ‰Przeìàcznik funkcji (SELECTOR) nie odìàcza urzàdzenia od sieci, nawet jeøli jest ustawiony w pozycji „°“. ‰Blanda inte gamla och nya batterier och ej heller olika batterityper. A Til stikkontakt i væggen ∫ Podìàczanie kabla zasilajàcego pràdu zmiennego A ∫ Anvendelse af tørbatterier (medfølger ikke) Wchodzàcy w skìad wyposaëenia kabel zasilajàcy B Tag netledningen ud af stikkontakten og AC IN pràdu zmiennego jest przeznaczony tylko dla tego urzàdzenia. Hvis batterier behandles forkert, kan der lække ≥Nie uëywaj równoczeønie baterii starych i nowych, ani baterii róënych typów. ‰Wyjmij wszystkie baterie, jeøli urzàdzenie przez med, ligesom den kan forårsage brand. [. . . ] €Czynnoøci wykonywane przez zakìady usìugowe polegajàce na sprawdzeniu: dziaìania, parametrów technicznych, czyszczeniu gìowic i toru taømy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie ëarówek i bezpieczników—nie sà zaliczane do iloøci napraw stanowiàcych podstawè wymiany sprzètu zgodnie z §36, pkt. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC RF2400EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC RF2400EG.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag