Instrukcja obsługi PANASONIC EY37C3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC EY37C3. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC EY37C3 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC EY37C3


PANASONIC EY37C3 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2639 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC EY37C3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] B) Undvik kroppsberöring av jordade och jordanslutna ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp. G) Om anordningar för anslutning av utrustning för utsugning och uppsamling av damm finns, så se till att dessa ansluts och används korrekt. D) Förvara elverktyg som inte används oåtkomliga för barn och låt inte personer som ej är bekanta med elverktyget och dessa anvisningar använda ett elverktyg. I enlighet med dessa anvisningar och med hänsyn till rådande arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras. [. . . ] W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń. 6) Serwis a) Naprawę elektronarzędzia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosując tylko oryginalne części zamienne. NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa odnośnie ładowarki oraz baterii. Przed użytkowaniem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na ładowarce i baterii. Ładowarka i bateria zostały zaprojektowane tak, aby stosować je razem. Nie należy ładować żadnego innego narzędzia bezprzewodowego lub baterii za pomocą tej ładowarki. Nie należy wystawiać ładowarki i baterii na deszcz, śnieg lub wilgoć. Stosowanie niezalecanego przyrządu może spowodować ryyzko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzeń ciała. Nigdy nie stosować przewodu do przenoszenia ładowarki, ani wyszarpywać go w celu odłączenia od gniazda. Przewód należy trzymać z dala od źródła ciepła, oleju i ostrych krawędzi. Nie należy użytkować ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką; należy skontaktować się z wyszkolonym personelem serwisowym w celu wymiany. Nie należy użytkować ładowarki jeśli uległa uszkodzeniu w wyniku uderzenia, upadku i. Nie należy demontować ładowarki i baterii; jeśli wymagany jest serwis lub naprawda, należy skontaktować się z wyszkolonym personelem serwisowym. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy odłączyć ładowarkę od gniazda przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia. Należy upewnić się, że przewód umiejscowiony jest tak, aby nie można było na niego nastąpić, przewrócić się przez niego lub w jakikolwiek inny sposób spowodować jego uszkodzenia. Nie należy przechowywać baterii w miejscach o wysokiej temperaturze 50 °C lub więcej (np. W szopie na metalowe narzędzia lub w samochodzie latem), gdyż może to prowadzić do pogorszenia się stanu baterii. Ładowarka zaprojektowana została wyłącznie dla standardowego zasilania elektrycznego w gospodarstwie domowym. Należy ładować baterię wyłącznie pod napięciem wskazanym na tabliczce informacyjnej. [. . . ] Informacje dla użytkowników dotyczące zbiórki i utylizacji starego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów Przedstawione symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub dołączonej dokumentacji informują, że zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, jak również baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz Dyrektywami 2012/19/EC i 2006/66/EC, stare produkty, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do stosownych punktów odbioru, które gwarantują prawidłową utylizację, odzysk i recykling. Prawidłowa utylizacja opisywanych produktów i akumulatorów pomaga zachować cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, jaki może mieć niewłaściwe postępowanie z odpadami. Więcej informacji na temat odbioru i recyklingu starych produktów, akumulatorów oraz baterii można uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnymi władzami miejskimi, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów lub sklepem, w którym zakupiono dane pozycje. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC EY37C3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC EY37C3.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag