Instrukcja obsługi NOKIA REMOTE CAMERA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NOKIA REMOTE CAMERA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NOKIA REMOTE CAMERA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NOKIA REMOTE CAMERA


NOKIA REMOTE CAMERA : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (544 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   NOKIA REMOTE CAMERA (534 ko)
   NOKIA REMOTE CAMERA (550 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NOKIA REMOTE CAMERA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Kamera obserwacyjna Nokia Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNO¦CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt PT-6 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopiê , , Deklaracji zgodno¶ci" znajdziesz pod adresem http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2004-2005 Nokia. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia, Nokia Connecting People i N-Gage s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. [. . . ] Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia wykrywania ruchu w kamerze, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 2 ?Aby sprawdziæ warto¶æ jednego ustawienia wykrywania ruchu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 2 ?numer ustawienia Na przyk³ad, aby sprawdziæ, ile zdjêæ zostanie zrobionych po wykryciu ruchu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 2?6 28 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. Podstawowe funkcje Korzystanie z funkcji wykrywania ruchu przy u¿yciu aplikacji Remote Camera Manager Aby korzystaæ z funkcji wykrywania ruchu przy u¿yciu aplikacji Remote Camera Manager, wybierz w menu g³ównym polecenie Wykrywanie ruchu. Funkcjê wykrywania ruchu mo¿na w³±czaæ i wy³±czaæ, okre¶laæ odbiorców wiadomo¶ci o wykryciu ruchu oraz wybieraæ typ powiadomieñ. Mo¿esz tak¿e okre¶laæ, ile razy kamera ma wykrywaæ ruch, zanim wy³±czy czujnik ruchu. Aby wykrywanie ruchu by³o aktywne w okre¶lonym przedziale czasowym, nale¿y wprowadziæ godzinê rozpoczêcia oraz godzinê zakoñczenia w polu Czas wykrywania. W celu usuniêcia ustawionych godzin, wybierz kolejno polecenia Opcje > Usuñ godzinê. Po skonfigurowaniu potrzebnych opcji wybierz polecenie Opcje > Wy¶lij, aby wys³aæ zmienione ustawienia do kamery. Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia wykrywania ruchu kamery, wybierz polecenie Opcje > Pobierz bie¿. Kamera zapisuje ostatnie wykrycia ruchu w pamiêci na zdjêcia i pliki wideo. Aby pobraæ te zdjêcia lub pliki wideo pó¼niej, wybierz polecenie Opcje > Pobierz. Ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku nawi±zania po³±czenia Bluetooth miêdzy kamer± a telefonem. Wy³±czenie kamery powoduje wyczyszczenie pamiêci na zdjêcia i pliki wideo. Zdjêcia automatyczne Zegar kamery umo¿liwia robienie zdjêæ automatycznych. Kamerê mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby w okre¶lonych odstêpach czasu robi³a zdjêcia lub rejestrowa³a pliki wideo i wysy³a³a je. Urz±dzenie mo¿e tak¿e robiæ zdjêcia i rejestrowaæ wideo ka¿dego dnia o okre¶lonej godzinie. Ponadto mo¿na okre¶liæ, do których u¿ytkowników kamery bêd± wysy³ane zdjêcia automatyczne. Funkcj± zdjêæ automatycznych mo¿na sterowaæ za pomoc± wiadomo¶ci tekstowych lub aplikacji Remote Camera Manager. Aby w³±czyæ zdjêcia automatyczne, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 4 Zdjêcia automatyczne zostan± w³±czone z uwzglêdnieniem ustawieñ, które by³y aktywne przy ostatnim u¿ywaniu tej funkcji. 29 Podstawowe funkcje Aby w³±czyæ zdjêcia automatyczne i okre¶liæ czêstotliwo¶æ robienia zdjêæ (w godzinach i minutach), wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 4 1 gg:mm Przyk³ad: 4 1 2:00 Od tej pory kamera bêdzie robiæ zdjêcia w dwugodzinnych odstêpach. Aby kamera robi³a zdjêcia o okre¶lonej godzinie, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±: 4 2 godzina Przyk³ad: 4 2 08:15 am Od tej pory kamera bêdzie robiæ zdjêcia codziennie o godzinie 8:15 rano. Je¿eli w kamerze u¿ywasz zegara 24-godzinnego, wprowad¼ godzinê w tym formacie. [. . . ] Szpitale i inne placówki s³u¿by zdrowia mog± u¿ywaæ aparatury czu³ej na dzia³anie zewnêtrznych fal radiowych. Stymulatory serca Minimalna odleg³o¶æ, jaka powinna byæ zachowana pomiêdzy stymulatorem serca a urz±dzeniem bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu unikniêcia potencjalnych zak³óceñ pracy stymulatora wynosi 15, 3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezale¿nych badañ przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny zawsze zachowywaæ odleg³o¶æ co najmniej 15, 3 cm (6 cali) pomiêdzy w³±czonym urz±dzeniem a stymulatorem. Je¶li zachodzi podejrzenie wystêpowania zak³óceñ, nale¿y natychmiast wy³±czyæ urz±dzenie. Aparaty s³uchowe Niektóre cyfrowe urz±dzenia bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia pracy pewnych aparatów s³uchowych. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NOKIA REMOTE CAMERA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NOKIA REMOTE CAMERA.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag