Instrukcja obsługi NOKIA BH-104

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NOKIA BH-104. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NOKIA BH-104 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NOKIA BH-104


NOKIA BH-104 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (103 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   NOKIA BH-104 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (100 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NOKIA BH-104

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest , , tak jak jest - as is". Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych, jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. [. . . ] Stosowanie ³adowarek innego typu mo¿e uniewa¿niæ jakiekolwiek zatwierdzenie do u¿ytku lub gwarancjê na urz±dzenie i byæ niebezpieczne. Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê -- nie za przewód. POLSKI Zapali siê zielone ¶wiat³o diody i zestaw zacznie emitowaæ krótkie d¼wiêki. Bêdzie to sygna³, ¿e zestaw s³uchawkowy próbuje nawi±zaæ po³±czenie z powi±zanym telefonem. Aby wy³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij klawisz wy³±cznika i przytrzymaj go przez oko³o 2 sekundy. Us³yszysz krótki sygna³ d¼wiêkowy, a dioda na chwilê za¶wieci siê na czerwono. Je¶li przez 30 minut zestaw s³uchawkowy nie bêdzie po³±czony z telefonem, to wy³±czy siê automatycznie. a¿ zielone ¶wiat³o diody zacznie szybko pulsowaæ. W ci±gu 3 minut uaktywnij funkcjê Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth. Z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw s³uchawkowy. W razie konieczno¶ci wprowad¼ has³o 0000, ¿eby powi±zaæ i po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach po³±czenie z zestawem mo¿na nawi±zaæ dopiero po powi±zaniu obu urz±dzeñ. Powi±zanie i po³±czenie Gdy zestaw s³uchawkowy jest ju¿ zestawu s³uchawkowego po³±czony z telefonem i gotowy do Przed u¿yciem zestawu u¿ytku, wtedy zielone ¶wiat³o diody s³uchawkowego trzeba go powi±zaæ i po³±czyæ z kompatybilnym telefonem. Sprawd¼, czy telefon jest w³±czony, a zestaw s³uchawkowy wy³±czony. Naci¶nij i przytrzymaj przez oko³o 5 sekund klawisz wy³±cznika, POLSKI Obs³uga zestawu s³uchawkowego Zak³adanie zestawu s³uchawkowego na ucho Aby po³±czyæ siê z ostatnio wybieranym numerem (je¶li telefon obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu Ten zestaw s³uchawkowy jest fabrycznie przygotowany do noszenia zestawu s³uchawkowego), dwukrotnie naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia na lewym uchu. Aby go nosiæ na prawym uchu, obróæ zaczep s³uchawki po³±czeñ, gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne. tak, aby znalaz³ siê po prawej stronie Aby uaktywniæ g³osowe wybieranie logo , , Nokia" (11 i 12). numerów (je¶li telefon obs³uguje tê Za³ó¿ zaczep s³uchawki za ucho (9), funkcjê przy u¿yciu zestawu a jej oliwkê wepchnij delikatnie do s³uchawkowego), naci¶nij klawisz ucha. Ostro¿nie zagnij zaczep wokó³ ucha, ¿eby go jak najlepiej dopasowaæ. odbierania/koñczenia po³±czeñ Poci±gnij lub popchnij ten zaczep, aby i przytrzymaj go przez oko³o 2 sekundy, gdy ¿adne po³±czenie nie ustawiæ jego d³ugo¶æ. czynno¶ci opisane w instrukcji obs³ugi Po³±czenia telefoniczne telefonu. Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, Do nawi±zywania po³±czeñ u¿ywaj naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia telefonu tak samo, jak to robisz bez pod³±czonego zestawu po³±czeñ. naci¶nij ten klawisz dwukrotnie. POLSKI Aby zmieniæ si³ê g³osu, naci¶nij jeden albo drugi klawisz g³o¶no¶ci. [. . . ] Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poni¿ej zera. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± eksplodowaæ. Wa¿ne: czasy rozmów i czasy gotowo¶ci, na jakie pozwala bateria, mo¿na okre¶liæ tylko w przybli¿eniu. Czasy te zale¿± od wielu czynników, takich jak warunki dzia³ania sieci, rodzaj u¿ywanych funkcji, czas u¿ytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NOKIA BH-104

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NOKIA BH-104.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag