Instrukcja obsługi NOKIA 5630

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NOKIA 5630. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NOKIA 5630 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NOKIA 5630


NOKIA 5630 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1530 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   NOKIA 5630 (1617 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NOKIA 5630

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 5630 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO¦CI NOKIA CORPORATION niniejszym o¶wiadcza, ¿e produkt RM-431 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Care s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygna³ d¼wiêkowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. [. . . ] Aby wys³aæ zlecenie, wybierz Opcje > Wy¶lij. ■ Ustawienia wiadomo¶ci Ustawienia wiadomo¶ci SMS Aby okre¶liæ ustawienia wiadomo¶ci SMS, np. u¿ywane centrum wiadomo¶ci i kodowanie znaków, wybierz > Wiadomo¶ci > Opcje > Ustawienia > Wiadomo¶æ SMS. 44 Wiadomo¶ci Ustawienia wiadomo¶ci multimedialnych Aby okre¶liæ ustawienia wiadomo¶ci multimedialnych, np. wskazaæ u¿ywany punkt dostêpu i wybraæ, czy wiadomo¶ci maj± byæ odbierane automatycznie, wybierz > Wiadomo¶ci > Opcje > Ustawienia > Wiadomo¶æ MMS. Ustawienia poczty e-mail Wybierz > Wiadomo¶ci > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe, skrzynkê pocztow± i jedn± z nastêpuj±cych opcji: Ustawienia po³±czeñ — aby okre¶liæ ustawienia po³±czenia, np. u¿ytkownika — aby okre¶liæ ustawienia u¿ytkownika, np. czasu wysy³ania wiadomo¶ci i ewentualnego do³±czania podpisu. Ustawienia pobierania — aby okre¶liæ ustawienia odbierania, np. które czê¶ci wiadomo¶ci s± odbierane i jak wiele wiadomo¶ci jest odbieranych. pobieranie — aby okre¶liæ ustawienia automatycznego odbierania wiadomo¶ci z okre¶lonymi interwa³ami lub po otrzymaniu z serwera powiadomienia e-mail. Inne ustawienia Aby zdecydowaæ, czy okre¶lona liczba wys³anych wiadomo¶ci ma byæ zapisywana w folderze Wys³ane oraz czy przechowywaæ wiadomo¶ci w pamiêci urz±dzenia, czy na karcie pamiêci, wybierz > Wiadomo¶ci > Opcje > Ustawienia > Inne. 9. Kontakty ■ Zapisywanie i porz±dkowanie danych o kontaktach Aby zapisywaæ i porz±dkowaæ dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy, wybierz > Kontakty. Aby skonfigurowaæ urz±dzenie w taki sposób, aby wy¶wietla³o kontakty zapisane w jego pamiêci i na karcie SIM w formie listy kontaktów, wybierz Opcje > Ustawienia > Kontakty wy¶wietlane, a nastêpnie zaznacz Pamiêæ telefonu i Pamiêæ SIM. Kontakty 45 Aby kopiowaæ nazwy i numery miêdzy kart± SIM a urz±dzeniem, przewiñ do danego kontaktu (lub zaznacz ¿±dane kontakty) i wybierz Opcje > Kopiuj > Pamiêæ telefonu lub Pamiêæ SIM. Aby wy¶wietliæ informacje o ilo¶ci pamiêci zajmowanej przez kontakty, wybierz Opcje > Dane kontaktów. Aby wy¶wietliæ listê numerów wybierania ustalonego, wybierz Opcje > Numery SIM > Kontakty wyb. Ustawienie to jest wy¶wietlane tylko wtedy, gdy karta SIM mo¿e z niego korzystaæ. Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest w³±czona, nie jest wykluczona mo¿liwo¶æ nawi±zania po³±czenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym. Aby przypisaæ do kontaktu domy¶lne numery i adresy, zaznacz ten kontakt i wybierz Opcje > Domy¶lne. Wska¿ wybran± opcjê domy¶ln± i wybierz Przypisz. ■ Grupy kontaktów Aby utworzyæ grupê kontaktów w celu wysy³ania wiadomo¶ci SMS lub wiadomo¶ci e-mail do wielu odbiorców jednocze¶nie, wybierz > Kontakty. Wprowad¼ nazwê grupy i otwórz tê grupê. Zaznacz kontakty, które chcesz dodaæ do grupy, i wybierz OK. ■ Dodawanie d¼wiêku dzwonka Kontakty i grupy kontaktów mo¿na wyró¿niaæ, przypisuj±c im ró¿ne d¼wiêki dzwonka lub dzwonki wideo. Aby do danego kontaktu dodaæ d¼wiêk dzwonka, wybierz > Kontakty, a nastêpnie otwórz ¿±dany kontakt. Wybierz Opcje > D¼wiêk dzwonka i odpowiedni d¼wiêk dzwonka. Aby dodaæ d¼wiêk dzwonka do okre¶lonej grupy, przewiñ w prawo do listy grup, a nastêpnie przewiñ do grupy kontaktów. Wybierz Opcje > D¼wiêk dzwonka, a nastêpnie d¼wiêk dzwonka dla danej grupy. Aby anulowaæ przypisany danej osobie lub grupie d¼wiêk dzwonka, wybierz D¼wiêk domy¶lny jako d¼wiêk dzwonka. 10. Galeria ■ Widok g³ówny Aby uzyskaæ dostêp do zdjêæ, plików wideo i utworów lub zapisywaæ i porz±dkowaæ pliki audio oraz ³±cza transmisji strumieniowej, wybierz Galeria. [. . . ] Numery alarmowe mog± byæ ró¿ne w poszczególnych krajach. Po po³±czeniu siê z numerem alarmowym podaj jak najdok³adniej wszystkie niezbêdne informacje. Twoje urz±dzenie bezprzewodowe mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem ³±czno¶ci na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody. ■ Informacje o certyfikatach (SAR) To mobilne urz±dzenie spe³nia wytyczne dotycz±ce oddzia³ywania fal radiowych na organizm cz³owieka. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NOKIA 5630

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NOKIA 5630.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag