Instrukcja obsługi NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA


NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (31095 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] To urządzenie jest przeznaczone do użytku ze Ostrzeżenia środkami czyszczącymi oferowanymi lub zalecanymi przez producenta. Korzystanie z innych środków czyszczących może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczną pracę urządzenia. Strumień pod wysokim ciśnieniem używany w nieprawidłowy sposób może być niebezpieczny. [. . . ] Więcej informacji na temat obsługi, postępowania w nagłych wypadkach i utylizacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www. Jeżeli blokada zadziałała, z uchwytu rozpylającego nie można korzystać. Maszyna jest wyposażona w automatyczne, samo-resetujące się zabezpieczenie termiczne. zabezpieczenie termiczne odcina zasilanie maszyny w przypadku przegrzania. Zintegrowany hydrauliczny zawór bezpieczeństwa chroni układ przed zbyt wysokim ciśnieniem. Środki ostrożności Podłączenie elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie z normą IEC 60364-1. Zalecamy wyposażenie obwodu zasilania elektrycznego w wyłącznik różnicowoprądowy, który odetnie zasilanie, kiedy prąd upływowy do uziemienia przekroczy 30 mA przez 30 ms lub w urządzenie kontrolujące obwód uziemienia. — Używać rozrusznika silnika/ bezpieczników zwłocznych o charakterystykach D wg normy IEC 947-2 lub wg innych odpowiednich norm poza normą IEC. — Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora Nilfisk lub osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia. — W maszynach przeznaczonych do dwóch napięć i częstotliwości zasilania nie są konieczne żadne regulacje. — Operator oraz osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonego miejsca powinny podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia uderzenia odpadami rozrzucanymi podczas pracy. Podczas pracy maszyny na lancę rozpylającą działa siła odrzutu oraz nagłe zmiany momentu obrotowego. ● Podczas transportu: Umieścić maszynę ­poziomo na tylnej powierzchni i zabezpieczyć pasami. Na terenie UE Myjki wysokociśnieniowe nie mogą być obsługiwane ani konserwowane przez dzieci. [. . . ] Curek se ne sme usmeriti proti osebam, električni opremi pod napetostjo ali proti sami napravi. Prúd sa nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotné zariadenie. toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti osôb , ak nepoužívajú ochranné oblečenie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NILFISK P 160-2-15 PLUS X-TRA.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag