Instrukcja obsługi MICHELIN MPX 160 PRM13917

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MICHELIN MPX 160 PRM13917. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MICHELIN MPX 160 PRM13917 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MICHELIN MPX 160 PRM13917


MICHELIN MPX 160 PRM13917 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (29636 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MICHELIN MPX 160 PRM13917

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dysza wysokiego ciśnienia może być szczególnie Zakupione urządzenie to zaawansowany technologicznie produkt zaprojektowany przez jednego z wiodących w Europie producentów pomp wysokociśnieniowych. Aby osiągnąć najlepsze efekty podczas użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do zawartych w niej instrukcji. Podczas użytkowania i konserwacji urządzenia oraz podłączania jego elementów należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo własne, jak i osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości urządzenia. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. [. . . ] Sprawdź, czy naklejki z ostrzeżeniami znajdują się na swoich miejscach i są czytelne, w przeciwnym razie umieść nowe naklejki. E1 - Urządzenie, że urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami; zużyte urządzenie można oddać przy zakupie nowego egzemplarza. Nie używać części układów elektrycznych i elektronicznych zużytego urządzenia — zawarte w nich substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia w przypadku niewłaściwego korzystania. E2 - Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego użytku przez odpowiednio przeszkolone osoby potrafiące prawidłowo obsługiwać i konserwować urządzenie. Z trudnych do usunięcia zabrudzeń, przy użyciu czystej wody i środków chemicznych ulegających biodegradacji. Mycie silników jest dozwolone pod warunkiem utylizowania powstałych ścieków w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Używanie przez osoby niewykwalifikowane lub bez zapoznania się z instrukcją obsługi jest zabronione. zabrania się wprowadzania do urządzenia płynów łatwopalnych , wybuchowych i toksycznych. Używanie urządzenia w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem jest zabronione. Zabrania się korzystania z części zapasowych innych niż oryginalne, lub części nie przewidzianych do użytku z określonym modelem. Dokonanie takich zmian powoduje unieważnienie deklaracji zgodności dołączonej do urządzenia oraz zwalnia producenta z odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Stosowanie obrotowych dysz może spowodować zmniejszenie ciśnienia o 25% w stosunku do ciśnienia osiąganego podczas korzystania z dysz regulowanych. Jednakże zestaw dysz obrotowych zapewnia większą moc czyszczenia ze względu na obrót dyszy wodnej. Przekrój przedłużacza musi być proporcjonalny do jego długości, tzn. 4 Podłączenie źródła wody Urządzenie może pobierać tylko czystą lub filtrowaną wodę. Ilość wody dostarczanej przez zawór ujęcia wody powinna być równa pojemności pompy. 1 l Ujście wody (OUTLET) n Wpływ wody z filtrem (INLET) Miejsca podłączenia 74 5. 2 Polski Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do ujęcia wody pitnej pod warunkiem, że wąż wyposażony jest w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy stosować tylko wąż wzmocniony o średnicy co najmniej 13 mm. 2 Regulacja dyszy rozpylającej (dotyczy modeli w nią wyposażonych) Regulacja przepływu detergentu (dotyczy modeli wyposażonych w zbiornik na detergenty) Regulacja ciśnienia detergentu Przepływ wody reguluje się przez zmianę ustawienia dyszy (E). Na starterze zaświeci się lampka kontrolna (w przypadku urządzeń w nią wyposażonych). regulacja ustawień „low/high” (jeśli dostępna): Low : tryb czyszczenia niskociśnieniowego High : tryb czyszczenia wysokociśnieniowego Ustaw przełącznik w pozycji (OFF/0) , aby wyłączyć urządzenie. [. . . ] W celu zarejestrowania gwarancji klient musi przedstawić dowód zakupu. (PL) GWARANCJA Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielstwem handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia Slovenščina 1 VARNOSTNA NAVODILA 1. Vodnega curka NE usmerjajte proti napravi sami, električnim delom ali drugi električni opremi. Če so na voljo nastavitve “low/high”, jih uporabite na naslednji način: Low : za pranje pod nizkim pritiskom High : za pranje pod visokim pritiskom Stikalo nastavite v položaj (OFF/0), da zaustavite napravo. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MICHELIN MPX 160 PRM13917

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MICHELIN MPX 160 PRM13917.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag