Instrukcja obsługi LENCO CS 315

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy LENCO CS 315. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy LENCO CS 315 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla LENCO CS 315


LENCO CS 315 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1804 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika LENCO CS 315

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dwa dostarczone klucze słuŜą do zwalniania uchwytów wewnątrz obudowy w celu jej wyjęcia. WłóŜ klucze tak daleko jak jest to moŜliwe (z nacięciami skierowanymi ku górze) do odpowiednich otworów 30 MONTAś PRZEDNIEJ/TYLNEJ KIESZENI DIN Niniejsze urządzenie moŜe być właściwie zamontowane na ”Przedniej stronie” (konwencjonalny przedni montaŜ kieszeni 75 MONTAś umieszczonych na środkowej lewej i prawej stronie urządzenia. Podłącz ponownie kable i antenę oraz bądź ostroŜny, aby nie przyciąć R Key Ŝadnych przewodów ani kabli. [. . . ] wyłącznie podwójne sygnały dźwiękowe (ALARM) są odtwarzane. Jeśli nowo ustawiona stacja nie odbiera informacji TP przez kilka sekund, wówczas alarm zostanie włączony. Jeśli informacje TP bieŜącej stacji zostały utracone podczas przestrajania czasowego, wówczas alarm zostanie włączony. Jeśli nowo ustawiona stacja nie odbiera sygnału RDS, wówczas funkcja ”PI SEEK” zostanie w pewnym stopniu dezaktywowana. B) OUND lub MUTE - Jeśli słuchając stacji C201 przełączyłeś częstotliwość na AF, wówczas częstotliwość AF moŜe przełączyć się na 100 MHz, co nie jest właściwą częstotliwością AF (gdy występuje róŜny kod PI z tą samą częstotliwością AF) i zostanie wydobyty krótki dźwięk ”DIP”. - Jeśli pojazd zmienia połoŜenie w sposób, który powoduje częste zmiany kodów PI otrzymanych z częstotliwości 100 MHZ z ”XXX” PI, wystąpić moŜe zjawisko oscylacji. - Radio samochodowe posiada specjalną funkcję zapobiegającą nawet takim rodzajom nieuniknionych sytuacji, jednakŜe występuje ograniczenie funkcji skutecznego zapobiegania w sytuacji wystąpienia szczególnie powaŜnych przypadków. - W takich szczególnych przypadkach moŜna wybrać pomiędzy 2 trybami, zgodnie z poniŜszym rysunkiem: 98 100 90 100 PI: XXX PI: C201 - Tryb PI SOUND Jeśli powyŜszy dźwięk PI (DIP) wydobywa się raz na jakiś czas, wówczas dźwięk DIP będzie słyszalny przez krótki czas. - Tryb PI MUTE Wydobędzie się wytłumiony dźwięk, w takich samych okolicznościach jak tych opisanych powyŜej. C) Tryb RETUNE L lub S Jest to początkowy czas trybu automatycznego wyszukiwania TA lub PI. Jeśli informacje PI nie zostały odnalezione podczas przestrajania czasowego, wówczas radio przestroi się do następnej stacji PI. Jeśli taka sama stacja PI nie zostanie odnaleziona podczas 1 cyklu wyszukiwania, wówczas radio przestroi się do poprzednio ustawionej stacji i odczeka kilka minut, aŜ kod PI zostanie odebrany. D) Tryb MASK DPI lub ALL Częstotliwość AF (która posiada róŜny sygnał PI lub NO RDS z duŜym polem elektromagnetycznym) jest 81 OBSŁUGA ukryta podczas sprawdzania PI, w chwili gdy urządzenie wyszukuje częstotliwości AF. urządzenie nie wyszukuje niniejszej częstotliwości AF (DIP) przez kilka minut. W przypadku odebrania częstotliwości AF lub NORDS z duŜym polem elektromagnetycznym, w sytuacji gdy prawdziwa częstotliwość AF jest niewłaściwie ukryta jako DIP z powodu wystąpienia interferencji, wówczas urządzenie wstrzyma się z wyszukaniem prawdziwych częstotliwości AF. W takim przypadku, uŜytkownik moŜe wybrać opcję (MASK DPI), która nie ukrywa częstotliwości AF lub NO RDS, które posiadają duŜe pole elektromagnetyczne. W trybie MASK DPI niewłaściwy dźwięk lub niewłaściwy przytłumiony dźwięk (nawiązując do PI SOUND lub PI MUTE) moŜe być słyszalny ze stacji AF, która nie posiada sygnału NO RDS i której pole elektromagnetyczne jest wyŜsze od bieŜąco nastawionej częstotliwości AF (stacji). JednakŜe, niniejsze zjawiska są rzadko spotykane a uŜytkownik raczej nie usłyszy niewłaściwych dźwięków przebywając w całej Europie. [. . . ] Jeśli podczas 1 CYKLU nie odnaleziono poŜądanego PTY, wówczas wyświetli się komunikat NO PTY. - ypy programów to SPEECH (MÓWIONE) i MUSIC (MUZYCZNE) Wciskając raz przycisk PTY wybierzesz program MUSIC. Gdy podłączysz urządzenie USB do portu, urządzenie wyszuka plików MP3 lub WMA na urządzeniu USB i automatycznie odtworzy pliki MP3 lub WMA. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY LENCO CS 315

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy LENCO CS 315.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag