Instrukcja obsługi KARCHER WD3 PREMIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER WD3 PREMIUM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER WD3 PREMIUM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER WD3 PREMIUM


KARCHER WD3 PREMIUM : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4869 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER WD3 PREMIUM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] SL – 9 91 Spis treści Instrukcje ogólne Opis urządzenia Obsługa Czyszczenie i konserwacja Usuwanie usterek Dane techniczne PL PL PL PL PL PL 5 7 8 9 9 10 Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika. [. . . ] ƽ OSTRZEŻENIE – Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń. € Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały zaistniałe wskutek tego zagrożenia. € Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem. € Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru. € Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!€ Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć. – Eksploatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. € W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!€ Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego!Nigdy nie zasysać następujących substancji: – Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne). Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora. Stanowi część dostawy możliwe akcesoria Przyłącze węża ssącego Rysunek  Do podłączenia wężyka do zasysania. Położenie II: Automatyczne odsysanie przy użyciu podłączonego narzędzia elektrycznego Położenie 0: Urządzenie z podłączonym elektronarzędziem jest wyłączone Gniazdo urządzenia Wskazówka: Przestrzegać maksymalnej mocy przyłączeniowej (patrz rozdział „Dane techniczne“). Możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. Możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień. Możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych. 94 PL – 7 Klamra pojemnika Rysunek  W celu otwarcia, pociągnąć na zewnątrz, w celu zaryglowania, docisnąć do wewnątrz. Kółko skrętne Rysunek  Kółka skrętne są umieszczone przy dostawie w zbiorniku; przed uruchomieniem należy je zamontować. Nabój filtrujący Rysunek  Nabój filtracyjny musi być używany zawsze, zarówno przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho. Szczotki ssawne (opcja) można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym samym połączyć z wężykiem do zasysania. Zdejmowaną rękojeść można w razie potrzeby umieścić pomiędzy akcesoriami a wężykiem do zasysania. [. . . ] Po wyłączeniu elektronarzędzia turbina ssawna obraca się jeszcze przez ok. 96 PL – 9 Dane techniczne Dane techniczne znajdują się na stronie IV. Moc przyłączeniowa gniazdka urządzenia Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny) Pojemność zbiornika Pochłanianie wody przy użyciu rękojeści Pochłanianie wody przy użyciu dyszy do podłóg Kabel sieciowy Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1) Ciężar (bez akcesoriów) Zmiany techniczne zastrzeżone!SK – 5 ƽ VÝSTRAHA – Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER WD3 PREMIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER WD3 PREMIUM.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag