Instrukcja obsługi KARCHER K2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER K2. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER K2 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER K2


KARCHER K2 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2882 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER K2

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ρ Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím ani na zařízení samotné. σ Po práci s čisticím prostředkem: Nechte přístroj na dobu 1 minuty zapnutý, aby mohlo dojít k vypláchnutí. Aby nedošlo ke škodám:  Ze zařízení vypusťte veškerou vodu: zařízení zapněte bez připojené vysokotlaké hadice a bez připojeného přívodu vody (na max. [. . . ] Musi on uwzględniać miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.  Węże wysokociśnieniowe , armatury i złącza są ważne dla bezpieczeństwa urządzenia. Stosować jedynie węże wysokociśnieniowe, armatury i złącza zalecane przez producenta. ρ Nie używać urządzenia, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, chyba, że noszą one odpowiednią odzież ochronną. ρ Urządzenie zostało skonstruowane do stosowania środków czyszczących dostarczanych lub zalecanych przez producenta. Zastosowanie innych środków czyszczących lub chemikaliów może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia. Uwaga  Przed dłuższymi przerwami w pracy wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego / wyłącznika urządzenia lub przez wyjęcie wtyczki sieciowej.  W celu uniknięcia uszkodzeń , w trakcie czyszczenia powierzchni lakierowanych zachować co najmniej 30-centymetrowy odstęp. Benzynę, rozpuszczalnik do farb lub olej opałowy Powstająca mgiełka jest wysoce zapalna, wybuchowa i trująca. Nie stosować acetonu, kwasów nierozcieńczonych ani rozpuszczalników, ponieważ mają one ujemny wpływ na materiały zastosowane w urządzeniu. Osobiste wyposażenia ochronne W celu ochrony przed rozpryskującą się wodą lub brudem należy nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne. 151 PL – 5 Stateczność 8 9 10 11 12 13 14 ṇ Uwaga Przed jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użyciu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. σ Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni. 15 Zabezpieczenia ṇ Uwaga 16 Urządzenia zabezpieczające zapewniają ochronę użytkownika i nie wolno ich zmieniać ani pomijać. Przed pierwszym uruchomieniem Montaż akcesoriów Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączone części do urządzenia. Sprawdzić bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego. Rysunki patrz strona 2 1 Przyłącze wysokiego ciśnienia 2 Wyłącznik urządzenia „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Hak do przechowywania węża wysokociśnieniowego i przewodu zasilającego 4 Uchwyt do noszenia przenoszenia 5 Schowek na lancę 6 Schowek na pistolet natryskowy 7 Przyłącze wody z wbudowanym sitem 152 PL – 6 Doprowadzenie wody Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne. przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Ostrzeżenie Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego od sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typu BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się już do picia. Uwaga Oddzielacz systemowy zawsze podłączać na doprowadzeniu wody, nigdy zaś bezpośrednio przy urządzeniu. [. . . ] ρ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Aby ste zabránili vzniku škôd:  Zo zariadenia vypustite všetku vodu: Zapnite zariadenie bez pripojenej vysokotlakovej hadice a vodovodnej prípojky (max. ρ Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima. Kako biste spriječili oštećenja:  Ispraznite svu vodu iz uređaja: Uključite uređaj bez priključenog visokotlačnog crijeva i bez priključenog dovoda vode (maks. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER K2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER K2.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag