Instrukcja obsługi KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100


KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3815 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] VAROVÁNÍ – Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověře- – – – – – – – – – – né zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí. Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin. SL – 10 115 Spis treści Instrukcje ogólne Wskazówki bezpieczeństwa Symbole w instrukcji obsługi Opis urządzenia Obsługa Czyszczenie i konserwacja Usuwanie usterek Dane techniczne Wyposażenie specjalne PL PL PL PL PL PL PL PL PL 5 5 8 8 8 10 11 11 11 nia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Serwis firmy W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER. [. . . ] Używać tylko chronionego przed wodą bryzgową przedłużacza o minimalnym przekroju 3x1 mm˛. Łączniki wtykowe na kablu zasilającym i przedłużaczu można wymieniać tylko na łączniki zabezpieczone przed wodą bryzgową i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Zanim urządzenie zostanie odłączone z sieci, należy je najpierw wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego. W przypadku wytworzenia piany lub wypływu cieczy natychmiast wyłączyć urządze- nie i wyjąć wtyczkę z gniazdka! OSTRZEŻENIE – Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń. € Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem. € Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru. € Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!€ Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć. Podczas pracy musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci. Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla albo wtyczki do wody albo innych płynów. eksploatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów. Chronić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła. Jeżeli urządzenie spadnie, musi ono zostać skontrolowane przez autoryzowany punkt serwisu, ponieważ mogą mieć miejsce wewnętrzne usterki, które ograniczają bezpieczeństwo produktu. € Używać tylko środków czyszczących zalecanych przez producenta i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, utylizacji i wskazówek ostrzegawczych producentów środków czyszczących. € Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego!Nigdy nie zasysać następujących substancji: – Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne). OSTRZEŻENIE Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻNIE Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych. Możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych. [. . . ] σ Akcesoria, wąż lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić. σ Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący. σ Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony, włączyć funkcję oczyszczania filtra, przy mocnym zanieczyszczeniu wymontować i wyczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego“. Tworzenie się wielkiej ilości piany w zbiorniku  Zastosować właściwy środek czyszczący firmy KÄRCHER. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER INJECTEUR / EXTRACTEUR SE6100.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag