Instrukcja obsługi KARCHER CS3 PREMIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER CS3 PREMIUM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER CS3 PREMIUM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER CS3 PREMIUM


KARCHER CS3 PREMIUM : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1230 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER CS3 PREMIUM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Parowych urządzeń czyszczących Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe przepisy bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. € Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. [. . . ] Bezpieczna obsługa ƽ NIEBEZPIECZEŃSTWO  Użytkownik musi używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on uwzględniać miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważać na osoby znajdujące się w pobliżu. ρ Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadł, został uszkodzony lub jest nieszczelny. PL – 2  Nigdy nie dotykać ręką strumienia pary z małej odległości, ani nie kierować go na ludzi wzgl. ρ Niebezpieczeństwo oparzenia przez wodę wydostającą się w wielkiej ilości, gdy w trakcie eksploatacji urządzenie przechyla się na bok o ponad 30°. OSTRZEŻENIE  Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzyuczone jest zabroniona. ρ Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeń- stwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń. ρ Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem. ρ Trzymać dzieci z dala od urządzenie, jak długo pozostaje włączone lub nie jest schłodzone. ρ Włączyć urządzenie tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się woda. ρ Nigdy nie odłączać akcesoriów od urządzenia, jak długo wydostaje się para! OSTROŻNIE  Przed jakimikolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użyciu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. [. . . ] UPOZORNENIE  Dávajte pozor, aby sa prívodný alebo predlžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztlačením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. ρ Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER CS3 PREMIUM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER CS3 PREMIUM.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag