Instrukcja obsługi HUSQVARNA 122HD60

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HUSQVARNA 122HD60. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HUSQVARNA 122HD60 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HUSQVARNA 122HD60


HUSQVARNA 122HD60 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (18431 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HUSQVARNA 122HD60

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Husqvarna är idag en av världens ledande tillverkare av skogs- och trädgårdsprodukter med kvalitet och prestanda som högsta prioritet. Affärsidén är att utveckla, tillverka och marknadsföra motordrivna produkter för skogs- och trädgårdsbruk samt bygg- och anläggningsindustrin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bruksanvisning Handtag Gasspärr Tanklock Chokereglage Främre handtag Kniv och knivskydd Transportskydd Luftfilterkåpa 12 Spärr för handtaget 122HD60 13 Gasreglage 14 Tändhatt och tändstift 15 Cylinderkåpa 16 Starthandtag 17 Stoppkontakt 18 Påfyllning av smörjmedel, växel 19 Växel 20 Handskydd 21 Kombinyckel 22 Fettub 10 Bränslepump 11 Bränsletank 24 – Svenska H1153993-26, 122HD45, 60#4ACBF. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. [. . . ] Nigdy nie w∏àczaj maszyny w pomieszczeniach zamkni´tych lub w pobli˝u materia∏ów ∏atwopalnych!Je˝eli obla∏eÊ paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ ubranie. Benzyna 3 Transport i przechowywanie • Maszyn´ i paliwo nale˝y przechowywaç i transportowaç w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa i powstania oparów nie zachodzi∏o ryzyko wyst´powania iskier lub otwartego p∏omienia, np. w pobli˝u maszyn i silników elektrycznych , kontaktów elektrycznych/ prze∏àczników pràdu lub kot∏ów. Do przechowywania i transportowania paliwa nale˝y u˝ywaç pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu i zatwierdzonych. Os∏ona transportowa osprz´tu tnàcego musi byç zawsze zamontowana na czas transportu lub przechowywania maszyny. Je˝eli posiadana maszyny wyposa˝ona jest w katalizator (patrz rozdzia∏ "Dane techniczne") wolno stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà (wysokojakoÊciowà, zmieszanà z olejem). Prowadzi to do przegrzania silnika, co mo˝e byç przyczynà jego powa˝nego uszkodzenia. w przypadku pracy silnika na stale wysokich obrotach zaleca si´ stosowanie benzyny o wy˝szej liczbie oktanowej. € • Olej do silników dwusuwowych • W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych osiàgów stosuj olej HUSQVARNA do silników dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do naszych silników dwusuwowych, ch∏odzonych powietrzem. Nigdy nie u˝ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do ch∏odzonych wodà, przyczepnych silników do ∏odzi, czyli tzw. Niska jakoÊç oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z olejem mo˝e mieç negatywny wp∏yw na dzia∏anie katalizatora i na jego okres u˝ytkowania. W przypadku sporzàdzania ma∏ej iloÊci mieszanki nawet niewielkie zachwianie proporcji mo˝e znacznie wp∏ynàç na jej sk∏ad. 1:33 (3%) z innymi olejami do ch∏odzonych powietrzem silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ISO EGB. Przed przystàpieniem do tankowania, wy∏àcz silnik i odczekaj kilka minut a˝ ostygnie. Przed uruchomieniem maszyny przenieÊç jà na bezpiecznà odleg∏oÊç od miejsca tankowania. Zadbaj o to, aby paliwo by∏o dobrze zmieszane potrzàsajàc kanistrem przed zatankowaniem. Podczas tankowania przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które zmniejszajà ryzyko po˝aru: Nie pal i nie stawiaj niczego goràcego w pobli˝u naczyƒ z paliwem. Zbiornik paliwa nieu˝ywanej przez d∏u˝szy czas maszyny nale˝y opró˝niç i oczyÊciç. T∏umik z neutralizatorem katalitycznym mocno si´ nagrzewa w trakcie pracy i po niej. Fm Page 383 Tuesday, January 4, 2011 8:44 AM URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Zimny silnik • • • Skontroluj teren pracy. Usuƒ przedmioty, które mog∏yby zostaç odrzucone spod maszyny podczas pracy. [. . . ] W celu zmniejszenia ryzyka po˝aru konieczne jest czyszczenie t∏umika, rury wydechowej i silnika z zabrudzeƒ, liÊci, nadmiaru smaru i in. Sprawdê, czy no˝e nie sà uszkodzone i czy nie ma na nich Êladów p´kni´ç lub innych uszkodzeƒ. Sprawdê, czy os∏ona ostrza nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wymieƒ ostrze, je˝eli jego os∏ona jest wykrzywiona lub uszkodzona. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HUSQVARNA 122HD60

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HUSQVARNA 122HD60.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag