Instrukcja obsługi FALMEC SOPHIE2220

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy FALMEC SOPHIE2220. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy FALMEC SOPHIE2220 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla FALMEC SOPHIE2220


FALMEC SOPHIE2220 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9118 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika FALMEC SOPHIE2220

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Czynności czyszczenia i konserwacji, będące obowiązkiem użytkownika, nie powinny być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, odłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę lub głównym wyłącznikiem. Gdy nie korzysta się z urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie części elektryczne (światła, wyciąg) są wyłączone. Maksymalna całkowita masa ewentualnych przedmiotów postawionych lub zawieszonych (gdzie przewidziano) na okapie nie może przekroczyć 1, 5 kg. [. . . ] Upewnić się, że nie istnieje ryzyko odłączenia lub przecięcia przewodów elektrycznych wewnątrz okapu: w przeciwnym razie skontaktować się z najbliższym centrum obsługi technicznej. Zwrócić się do wykwaliikowanego personelu, aby podłączył kable elektryczne. Przed podłączeniem okapu do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy: П napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce wewnątrz okapu; П instalacja elektryczna jest zgodna z normą i może wytrzymać obciążenie (patrz dane techniczne wewnątrz okapu); П wtyczka i przewód zasilający nie są narażone na kontakt z temperaturami przekraczającymi 70мC; П instalacja zasilająca posiada sprawne i prawidłowe uziemienie zgodnie z obowiązującymi przepisami; П gniazdko wykorzystywane do podłączenia jest łatwo dostępne po zamontowaniu okapu. Tego typu urządzenia odłączające powinny zostać przewidziane w sieci zasilania, zgodnie z zasadami instalacji. przewód uziemiający żółto-zielony nie może być przedzielony wyłącznikiem. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w razie braku zastosowania się do zasad dotyczących bezpieczeństwa. pRZEŁĄCZNIK OBROTOWY – PRZYCISKI (DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE) OFF PUSH OFF I II III PUSH Silnik OFF Prędkość 1 (zielone światło) Prędkość 2 (niebieskie światło) Prędkość 3 (światło ioletowe) Prędkość 4 (czerwone światło). Jest on aktywowany przez naciśnięcie przycisku Po kilku minutach wraca do prędkości 3. naciśnięcie na sekundę: Włączanie / wyłączanie światła przez 2 sekundy. ODPROWADZANIE DYMU OKAP Z RECYRKULACJĄ WEWNĘTRZNĄ (FILTRUJĄCY) W tej wersji powietrze przechodzi przez iltr węglowo-zeolitowy w celu oczyszczenia i ponownego wypuszczenia do otoczenia. Funkcja ulega dezaktywacji (wyłączona czerwona kontrolka led), jeśli: ponownie wciśnie się przycisk TIMER lub silnik wyłączony. TIMER (można włączyć tylko za pomocą pilota) (światło miga) ALARM FILTRÓW (silnik wyłączony ) Konserwacja iltrów przeciwtłuszczowych po około 30 godzinach użytkowania. Część zastrzeżona wyłącznie dla personelu wykwaliikowanego Okap może być instalowany w różnych koniguracjach. Podstawowe fazy montażu wyglądają podobnie dla wszystkich typów instalacji, natomiast dla każdego rodzaju podkreślono specjalne operacje, jakie należy wykonać. iNSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAW PRZYCISKÓW ELEKTRONICZNYCH (MATERIA _ VETRA) FUNKCJONOWANIE KIEDY WŁĄCZYĆ OKAP?Okap należy włączyć co najmniej jedną minutę przed rozpoczęciem gotowania, aby przetransportować dym i opary w kierunku powierzchni zasysania. Po zakończeniu gotowania pozostawić okap do momentu, gdy wszystkie opary i zapachy zostaną całkowicie zassane. za pomocą funkcji timera można ustawić automatyczne wyłączenie okapu po 15 minutach pracy. Silnik ON/OFF Przy uruchomieniu urządzenie pracuje z prędkością zapamiętaną w chwili wyłączenia. Zwiększenie prędkości od 1 do 4 Prędkość 4 jest aktywna tylko przez kilka minut, po czym uruchomiona zostaje prędkość 3. Prędkości sygnalizowane są przez kontrolki LED znajdujące się na przyciskach: Prędkość 1 Prędkość 2 JAKĄ PRĘDKOŚĆ WYBRAĆ?Filtry węglowo-zeolitowe należy uruchamiać co 18 miesięcy i wymieniać co 3 lata. [. . . ] 47 POLSKI Symbol przekreślonego kosza pokazany na posiadanym urządzeniu oznacza, że produkt stanowi ZSEE, to znaczy “Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” i dlatego nie należy go wyrzucać do śmieci niesegregowanych (to znaczy razem z “miejskimi odpadami zmieszanymi”), lecz należy go usunąć oddzielnie, umożliwiając poddanie go odpowiednim operacjom w celu jego reutylizacji lub specjalnej obróbce w celu bezpiecznego usunięcia i unieszkodliwienia ewentualnych substancji szkodliwych dla otoczenia oraz pozyskania surowców, które mogą zostać poddane recyklingowi. Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu pomoże zachować cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, który może być spowodowany przez niewłaściwe usuwanie odpadów. Prosimy o skontaktowanie się z władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji o najbliższym punkcie selektywnej zbiórki. Mogą zostać zastosowane kary za niewłaściwe postępowanie z odpadami, zgodnie z ustawodawstwem krajowym. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY FALMEC SOPHIE2220

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy FALMEC SOPHIE2220.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag