Instrukcja obsługi BOSCH AHS 580-26

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH AHS 580-26. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH AHS 580-26 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH AHS 580-26


BOSCH AHS 580-26 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8218 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH AHS 580-26

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ς När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. ς Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. ς När du använder häcksaxen bör du se till att du står stadigt och håller balansen och speciellt då om du står på trappsteg eller stege. [. . . ] Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej. Book Page 86 Wednesday, September 10, 2014 7:12 AM 86 | Polski  Elektronarzędzie należy obsługiwać, trzymając je wyłącznie za izolowaną rękojeść, gdyż noże tnące mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód sieciowy. W wyniku kontaktu noża z przewodem będącym pod napięciem, może dojść do przekazania napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym. ς Przewód sieciowy należy trzymać z dala od zakresu pracy urządzenia. Podczas pracy przewód może dostać się pomiędzy gałęzie krzewów i przypadkowo ulec przecięciu. ς Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny noży, śrub i innych elementów mechanizmu tnącego pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Nie należy nigdy pracować z uszkodzonym lub silnie zużytym mechanizmem tnącym. ς Przed każdym użytkowaniem należy skontrolować przewód przyłączeniowy/przedłużacz, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić. Chronić przewód przyłączeniowy/przedłużacz przed działaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami. ς Należy być dobrze zorientowanym w obsłudze sekatora do żywopłotu, aby w krytycznej sytuacji móc go szybko zatrzymać. ς Pracować należy tylko przy dziennym świetle lub przy dobrym sztucznym oświetleniu. ς Nie wolno nigdy używać sekatora do żywopłotu, gdy urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone. ς Przed rozpoczęciem pracy z sekatorem do żywopłotu należy upewnić się, że wszystkie załączone w dostawie uchwyty, zabezpieczenia i osłony są prawidłowo zamocowane. Nie wolno eksploatować niekompletnie zmontowanego sekatora do żywopłotu, ani takiego, na którym dokonano niedozwolonych modyfikacji. ς Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za jego elementy zabezpieczające. ς Podczas użytkowania sekatora do żywopłotu należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i o utrzymanie równowagi, w szczególności podczas pracy na stopniach lub drabinie. ς Należy być stale świadomym ewentualnych zagrożeń z otoczenia, które mogą być podczas cięcia żywopłotu niesłyszalne i niezauważalne. ς Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda: – przed przystąpieniem do przeglądu sekatora do żywopłotu, usunięcia blokady lub prac konserwacyjnonaprawczych. Należy sprawdzić, czy sekator do żywopłotu nie został uszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać go do naprawy. € gdy sekator do żywopłotu zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę). ς Aby mieć pewność, że stan techniczny sekatora do żywopłotu gwarantuje bezpieczną pracę, należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone. ς Sekator do żywopłotu należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu (wysoko na półce, bądź pod zamknięciem). [. . . ] Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska. 14) Doplňková varovná upozornění  Tento stroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné je to pouze tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny, jak stroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nehrají. ς Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH AHS 580-26

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH AHS 580-26.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag